Mis on
OSKA

?

OSKA aitab õppida ja õpetada õigeid asju

OSKA analüüsib Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust lähema 10 aasta jooksul

 

VIIMASED UUDISED

Valitsuskabinetis arutati, milliseid oskusi tööturul tulevikus vajatakse

Minister Mailis Reps tutvustas täna valitsuskabinetile OSKA tulemusi, mis annavad haridusasutustele ja tööandjatele infot, milliseid oskusi tööturul tulevikus vajatakse ning mida selleks praeguses haridussüsteemis tuleb muuta.

Loe edasi

OSKA valdkonnad ja tulemused

Energeetika ja kaevandamine

2017

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitus- materjalide tööstus

2017

Tervishoid

2017

Transport, logistika

2017

Põllumajandus ja toiduainetööstus

2017

Rohkem valdkondade kohta

“Sotsiaaltöö tööjõuvajadus tulevikus kasvab - oluliselt rohkem vajatakse isiklike abistajate, sotsiaaltranspordi, lastehoiu-, eakate ja puuetega inimeste päevahoiu-, koduhooldus- ja koduteenuseid. Samuti on järjest suurem vajadus kõrgharidusega sotsiaaltöötajate järele, kellelt oodatakse kohalike ja kogukondlike teenuste välja arendamist. Tööandjatel on suur väljakutse pakkuda sotsiaaltöö kõrghariduse lõpetanutele konkurentsivõimelist palka ja motiveerivaid töötingimusi.”

Indrek Rohtla

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, eestseisuse liige

“OSKA uuring on viimase aja põhjalikum ja vajalikum tulevikuprognoos masina- ja metallitööstuses. See annab kinnitust, et tööstusega seotud erialasid tasub õppida, nutikaid spetsialiste on Eestil vaja kohe praegu ja ka tulevikus.”

Indrek Rohtma

Eesti Masinatööstuse Liit, juhatuse esimees

“Õppe kohandamiseks tööturu vajadustega ja Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmiseks tuleb suurendada kõrgemat lisandväärtust loovate töötajate hulka.”

Margus Tammeraja

Eesti Raamatupidajate Kogu, võtmeekspert arvestusala valdkonnas

“Tööandjad ootavad tasemeõppest „suure pildi“ nägemise oskusega töötajaid, kes on võimelised kiiresti töösse panustama. Selleks peab õpe muutuma praktilisemaks.”

Pille Meier

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, võtmeekspert metsanduse ja puidutööstuse valdkonnas

“Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmiseks tuleb suurendada aastaks 2020 kõigil elualadel uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi loovate ja rakendavate IKT spetsialistide hulka kokku 1,5 korda.”

Jüri Jõema

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, võtmeekspert IKT valdkonnas

OSKA metoodika

OSKA tööjõu- ja oskuste vajadust käsitlevad valdkondlikud rakendusuuringud teeb unikaalseks kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite kombineerimine ning kõiki haridustasemeid läbiv erialase ettevalmistuse analüüs. Selleks kasutatakse nii statistilisi andmeid kui sektori ekspertidelt intervjuudes ning grupiaruteludena kogutud infot.

Loe veel OSKA metoodikast

OSKA juhtimine

OSKA elluviimist juhib OSKA koordinatsioonikogu. Kord aastas esitab koordinatsioonikogu haridus- ja teadusministri kaudu ülevaate tööturu ja oskuste olukorrast ja ettepanekutest valitsusele.

OSKA valdkondlike tööjõu ja oskusete prognooside koostamiseks on Kutsekoja juures moodustatud OSKA valdkondlikud eksperdikogud.

Loe veel OSKA juhtimisest