Haridus ja teadus

Hariduse ja teaduse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos valmib 2018. aasta esimeses pooles.

Haridusel ja teadusel on oluline roll Eesti jätkusuutliku majandusarengu tagamisel. Hariduse nüüdisajastamise protsessi eelduseks on haridusvaldkonna töötajate teadmiste ja oskuste vastavus 21. sajandi õppimise ja õpetamise tasemele. Koolidel tuleb õppetöö korraldamisel arvestada nii õppijate vajaduste ja võimete kui ka uutest tehnoloogiatest tingitud muutustega.

Hariduse ja teaduse valdkonnas töötab umbes 37 000 töötajat.

OSKA prognoosi keskmes on terviklik vaade hariduse ja teaduse valdkonnale, kus tööjõu- ja oskuste vajadust analüüsitakse alushariduse, põhi- ja üldkeskhariduse, kutse- ja kõrghariduse ning teaduse valdkonna ametirühmade lõikes. Vaatluse all on nii õpetajad-õppejõud kui koolide- ja lasteasutuste juhid, samuti tugipersonal – nt eripedagoogid, kellel on oluline roll haridusvaldkonnas.

Hariduse ja teaduse eksperdikogusse kuuluvad üldhariduskoolide direktorid ning eksperdid Eesti Koolijuhtide Ühendusest, Eesti Alushariduse Juhtide Ühendusest, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingust, Eesti Õpetajate Liidust, Eesti Lasteaednike Liidust, Eesti Eripedagoogide Liidust ning Eesti Lastevanemate Liidust. Ülikoole esindavad eksperdid Tartu Ülikoolist ja Tallinna Ülikoolist. Aruteludesse on kaasatud ka Haridus- ja Teadministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ning Eesti Teadusagentuuri esindajad.