Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamine

Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos valmib 2018. aasta esimeses pooles.

Tegemist on kutseala-põhise OSKA valdkonnaga, kus on vaatluse all mitmed organisatsioonide igapäevaseks toimimiseks vajalike tugitegevuste kutsealad. Põhifookuses on kolm kutsealade gruppi:

  • Personalitöö personalitöö ning karjääriteenustega seotud ametialad;
  • Administratiivtöö nt sekretärid, büroojuhid, juhiabid, referendid, dokumendihaldurid, kõnekeskuste töötajad;
  • Ärinõustamine – konsultandid ja analüütikud.

Nende kutsealadel töötajate oskuste ja tööjõuvajadust prognoositakse nö üle majanduse, st sõltumata majandussektorist, kus nad töötavad.

Nimetatud kutsealadel töötab kokku umbes 26 000 töötajat.

Personalitöötajate tööjõu- ja oskuste vajaduse uurimise olulisust rõhutab nende keskne roll tööjõu arendamisel, automatiseerimisprotsessidega kohanemisel ning tööjõunappuse tingimustes toimetulekul. Administratiivtööga seotud kutsealade puhul on huvipakkuvamateks küsimusteks administratiivtöötajate rolli muutus ning töö tihenev seos IKT-süsteemidega. Ärinõustamine aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel areneda ning kohaneda muutuvas keskkonnas, täietes muuhulgas olulisi majandusele seatud sihte nagu kõrgema lisandväärtuse loomine.

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel.

Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise valdkonna eksperdikogusse kuuluvad erinevate erialaliitude (nt Pare, Eesti Dokumendihaldurite Ühing, Eesti Karjäärinõustajate Ühing, Eesti Juhi Abi Ühing) ja organisatsioonide esindajad (G4S, Omniva, Proekspert, GoGroup, SMIT, Fontes, Ernst and Young Eesti). Valdkonna kutsehariduse pakkujaid esindavad Tallinna Majanduskooli ja rakenduskõrghariduse pakkujaid Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli esindajad. Ülikoole esindavad eksperdid Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Aruteludesse on kaasatud ka Haridus- ja Teadministeeriumi, Sihtasutuse Innove, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Töötukassa esindajad.