Põllumajandus ja toiduainetööstus

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos valmib 2017. aasta teises pooles.

Tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosis kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – taime- ja loomakasvatus, kalapüük ja vesiviljelus, veterinaaria ning toiduainete  ja joogitootmine.

Vaatluse all on ettevõtete arengule ja lisandväärtusele olulised ametialad ning tööjõuvajaduse koondhinnang kujundatakse tegevusalade analüüsi põhjal.

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel.

Analüüsi koostamisse kaasatakse valdkonnas tegutsevad liidud, sh Eesti Põllumeeste Keskliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Kalurite Liit, Eesti Hobusekasvatajate Selts, Maaelu Edendamise Sihtasutus ja Eesti Toiduainetööstuse Liit. Samuti tööandjad, Maaeluministeerium ning haridusmaailma eksperdid, sh Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist, Järvamaa Kutsehariduskeskusest, Räpina Aianduskoolist ning Haridus- ja Teadusministeeriumist ja sihtasutusest Innove.