Eesti tööturg täna ja homme

Lähiaastatel tööpuudus prognooside kohaselt enam ei vähene. Hõivatute arv kasvab 2024. aastaks 6000 võrra. Siis töötab parimal juhul ligi 635 000 inimest.

Töötajate arv jätkab vähenemist põllumajanduses, rõivatootmises, jaekaubanduses, avalikus sektoris ning seoses õpilaste arvu vähenemisega ka hariduses. Kasvab aga IT alal ning kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses. Seoses elanikkonna vananemisega eeldatakse suuremat panustamist tervishoidu ning sotsiaalteenustesse. Mõnevõrra suureneb prognoosi järgi kõrgtehnoloogiline tootmine Eesti majanduses.

Kasvab spetsialistide osatähtsus, heade oskustega inimesed lähevad järjest enam hinda kõigis majandusharudes. Paljudel aladel vajatakse hoopis teistsuguste oskustega inimesi kui praegu.

Uuringust “Eesti tööturg täna ja homme” leiab vastused küsimustele, milliseid ameteid ning oskusi Eesti tööturg aastani 2024 vajab ning kuidas vastab neile vajadustele koolituspakkumine.

Uuring “Eesti tööturg täna ja homme”

Uuringu terviktekst

Infograafika