Eesti tööturg täna ja homme

Aastaks 2025 jääb tööealisi 43 000 võrra vähemaks. Töötajate arv jääb samaks vaid siis, kui nii töö- kui pensioniealiste hõive kasvab. Selleks, et töötajaid jätkuks, tuleb kõigil töötada kauem ning mitteaktiivsete osakaal tööealistest peab veelgi vähenema.

Tulevikus kasvab kõrgharidusega spetsialistide ja kutseharidusega oskustöötajate osakaal. 46%-l tulevikutöötajatest peaks olema kõrgharidus ning igal kolmandal kutseharidus. Oodata on põhi- ning gümnaasiumiharidusega töötajate vajaduse langust.

Aastaks 2025 kasvab enim vajadus töötajate järele tarkvaraarenduses, telekommunikatsioonis, puidutööstuses, haldus- ja abitegevuste alal ning seoses rahvastiku vananemisega tervishoius ja sotsiaalhoolekandes. Haldus- ja abitegevustes suureneb töökohtade arv, sest kasvab sisseostetavate tugiteenuste osakaal.

Töökohtade arvu languse osas võib esile tuua avalikku haldust, haridust, jaekaubandust, põllumajandust ning veondust ja laondust. Eelkõige mõjutavad langustrendi tehnoloogia suurem kasutusele võtmine ning rahvastiku vananemine, mistõttu jääb vähemaks nii noori kui maksumaksjaid.

Uuringust “Eesti tööturg täna ja homme” leiab vastused küsimustele, milliseid ameteid ning oskusi Eesti tööturg aastani 2025 vajab ning kuidas vastab neile vajadustele koolituspakkumine.

Uuring “Eesti tööturg täna ja homme 2017”

Väljavõte olulisematest tulemustest

Uuringut uuendatakse igal aastal.

 

Uuring “Eesti tööturg täna ja homme 2016”

2016. a uuringu terviktekst

Infograafika