Alustati OSKA ehituse valdkonna uuringu koostamist

3. veebruar 2017

ehitus

Eksperdid alustasid ehituse valdkonna tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. Ehituse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringu tegevusaladeks on hoonete ja rajatiste ehitus, eriehitustööd ning arhitekti- ja inseneritegevused.

Ehituse valdkond hõlmab umbes 61 000 töötajat, mis moodustab ca 10% kõigist hõivatutest.

Eksperdid arutlesid esimesel kohtumisel, millised on peamised ametite grupid, kellele tööjõuvajaduse analüüsimisel eelkõige keskenduda. Järgmisena alustavad analüüsi koostajad tööandjate ja haridusekspertide intervjueerimist.

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2017. aasta teises pooles.

Ehituse eksperdikogusse kuuluvad tööandjad ning eksperdid Eesti Ehitusettevõtjate Liidust, Eesti Ehitusinseneride Liidust, Eesti Arhitektide Liidust, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendusest, Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Seltsist, Eesti Geodeetide Ühingust, Eesti Asfaldiliidust ja Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidust.

Õppeasutusi esindavad eksperdid Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Tallinna Ehituskoolist ja Tartu Kutsehariduskeskusest. Ekspertidena on aruteludesse kaasatud ka Haridus- ja Teadministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning sihtasutuse Innove esindajad.

OSKA on tulevikku suunatud oskuste ja tööjõu vajaduse prognoosisüsteem, mille väljatöötamisega tegeleb sihtasutus Kutsekoda. OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.