Ametid, kuhu leitakse tööd kümnel järgmisel aastal

6. november 2017

Vajadus eri ametite ja oskustega töötajate järele muutub pidevalt. Tekivad uued töökohad, mis nõuavad teistsuguseid oskusi kui varem omandatud. Ametid, mille järele oli kunagi või on praegu suur nõudlus, ja millele on valmistatud ette palju töötajaid, ei pruugi tulevikus tulutoovad olla. Üheks põhjuseks on näiteks tehnoloogia areng. Kui 1990ndate alguses töötas põllumajanduses 20% tööealistest, siis praeguseks on selles sektoris hõivatute arv kahanenud vaid 4%ni. Niisiis on oluline olla valmis oma oskuste pidevaks täiendamiseks või millegi sootuks teistsuguse juurde õppimiseks.

Töötavatel  inimestel on töötukassa uute teenuste toel võimalik asuda õppima kindlatel erialadel nii kutse- ja kõrghariduses kui ka täiendusõppes. Toetame inimeste ettevalmistamist ametitesse, kuhu järgmise 5–10 aasta jooksul on vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. See annab töötajale kindlustunde, et õpitud oskused on tööturul vajalikud ning pakub tööandjale tuge sobivate oskustega töötajate ettevalmistamisel.

Teadmise lähiaastate tööjõuvajaduse ja ametite kohta (ehk kus on töötajaid piisavalt, kus üle või puudu) annavad Kutsekoja tehtavad OSKAtööjõuvajaduse uuringud. Valdkondade kaupa teostatavad uuringud põhinevad ühtsel metoodikal ning sisendina kasutatakse nii statistilisi andmeid kui ka ekspertidelt intervjuude ja grupiarutelude käigus kogutud infot valdkonna tööjõu, oskuste ja hariduse kohta. OSKA uuringute koostamisega alustati 2015. aastal ning praeguseks on valminud uuring kaheksas valdkonnas.

Kutsekoja abiga oleme valinud välja need ametid, millele tööjõu ettevalmistamist toetame. Toetatavad ametid (põhikutsealad) leiate töötukassa portaalist. Edaspidi täieneb toetatavate ametite loetelu vastavalt uute uuringute valmimisele.

Mõni näide toetatavate ametite (põhikutsealade) väljaselgitamisest:

• Arvestusala valdkonna tööjõuvajaduse uuringu kohaselt on valdkonnas suund protsesside automatiseerimisele, nutikate süsteemide arengule ja aruandluse lihtsustamisele, mis tähendab, et lähiaastatel nõudlus raamatupidajate järele väheneb. Samal ajal kasvab oluliselt vajadus majandusarvestuse analüütikute, finantskontrollerite ja arendusjuhtide järele ning nende ametite omandamist töötukassa toetab.

• Sotsiaaltöö valdkonnas kasvab uuringu kohaselt vajadus sotsiaaltöötajate ja nõustajate, tegevusjuhendajate, hooldustöötajate ja tugiisikute järele. Samas on sotsiaaltöötajaid, nõustajaid ning tegevusjuhendajaid rohkem kui turul vajatakse ning seetõttu töötukassa nendele ametitele ettevalmistust omalt poolt ei toeta. Küll aga toetame hooldustöötajate ja tugiisikute ettevalmistamist, kuna neid ei ole haridussüsteem suutnud piisaval hulgal ette valmistada.

• Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalide tööstuses kasvab vajadus tööstusinseneride, tööstusseadmete ja -masinate mehaanikute ning seadistajate järele. Uuring näitab, et valdkond tajub sobiva ettevalmistusega töötajate puudust ja töötukassa toetab nendele ametitele (põhikutsealadele) töötajate ettevalmistamist.

Toetatavatele ametitele vastavate tasemeõppe võimaluste kohta oleme koostöös Kutsekojaga kokku pannud õppekavade nimekirja, mille leiate töötukassa portaalist (tutvuda saab õppimisvõimalustega nii maakondades kui ka valdkondade kaupa). Sel aastal saab töötukassa toel kutse- või kõrgharidust omandama asuda ligi 170 õppekaval.

Täienduskoolituste puhul töötukassal eraldi koolituste nimekirja ei ole, toetatavale ametile vastav koolituseriala lepitakse kokku karjäärinõustajaga. Sobiva koolituse saab valida töötukassa koolituskaardi partnerite pakutavate koolituste hulgast. Koolitustel saab osaleda ligikaudu 400 koolitusasutuses ning täpsemat infot nende kohta leiate töötukassa portaalist.

OSKA uuringud on valminud järgmistes valdkondades:

• Arvestusala

• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

• Energeetika ja kaevandamine

• Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus

• Metalli- ja masinatööstus

• Metsandus- ja puidutööstus

• Sotsiaaltöö

• Tervishoid

2017. aasta lõpus valmivad uuringud ehituse, põllumajanduse ja toiduainetööstuse ning transpordi ja logistika valdkonnas.

Uuringutega saab tutvuda Kutsekoja kodulehel oska.kutsekoda.ee.

http://www.ohtuleht.ee/836788/ametid-kuhu-leitakse-tood-kumnel-jargmisel-aastal