Kinnitati OSKA personalitöö ja ärinõustamise ning rõiva- ja tekstiilitööstuse uuringud

9. aprill 2018

Koordinatsioonikogu kinnitas OSKA personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise ja rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse tuleviku tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosid. Valdkondlikke uuringuid on OSKAs valminud 12 ehk pooled planeerituist.

Uuringud on plaanis avalikustada mais, seni toimub töö nende toimetamise, kujundamise ja trükiga. Tulemusi tutvustatakse ka eraldi kutse- ja kõrgkoolidele, poliitikakujundajatele ning teistele, kellele uuringute ettepanekud suunatud.

Koordinatsioonikogu arutas ka erinevate Eestis koostatavate tööjõuprognooside ühilduvust. Leiti, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning OSKA tuleviku tööjõuprognoosid tuleks ühildada aastaks 2020, Töötukassa koostatav tööjõu baromeeter aga täiendab tulevikuprognoose praeguste andmetega.

Koordinatsioonikogu juhib OSKA elluviimist, sinna kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Ametühingute Keskliidu ja Eesti Töötukassa esindajad.

OSKA koostab aastani 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendkoolituses.