Õpipoisiõpe pakub hooldustöötajatele paindlikke võimalusi erialaseks väljaõppeks

7. mai 2018

OSKA sotsiaaltöö uuringust selgunud hooldustöötajate koolitusvajaduse katmiseks kasutatakse aktiivselt õpioisiõpet. Seitsmes kutsekoolis pakutav õpe võimaldab töötamise ja õppimise paindlikult ühendada ning annab tööandjatele kindluse töötajate kvalifikatsiooni osas. 37% sel õppeaastal õppima asunud hooldustöötajatest alustas õpipoisiõppes, see näitaja on oluliselt kõrgem kui kutsehariduses keskmiselt (6%).

Lisaks kasutatakse enesetäiendamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud tasuta täienduskoolituskursusi. Samuti on oluliseks koolituste vahendajaks Töötukassa, pakutakse näiteks hooldustöötaja, kogemusnõustaja, lapsehoidja, tegevusjuhendaja ja tugiisiku koolitusi.

OSKA sotsiaaltöö uuringu ettepanekute ellu viimist arutanud eksperdid peavad jätkuvalt oluliseks kogukonnapõhistele teenustele üleminekut ning teenuste kvaliteedi arendamist. Edaspidi soovitakse paremat ülevaadet omavalitsuste tegevustest selles vallas.

Sotsiaalministeeriumil on mitmeid tegevusi, mis teenuste arendamisele kaasa aitavad – omavalitsustele pakutakse toetusi teenuste arendamiseks, tõstetakse valdkonna töötajate palku, luuakse ja kaasajastatakse kohti, kus teenuseid pakutakse, otsitakse teenuseosutajatele abiks vabatahtlikke jmt.

Kutsekoda on uuringu ettepanekutest lähtuvalt alustanud tugiisiku kutsestandardi välja töötamist. Juba on koostatud lapsehoidja tase 5 kutsestandard, mille kompetentsides on nii erivajadusega lapse hoidmine kui suure hooldusvajadusega lapse hooldamine.

OSKA sotsiaaltöö uuringus tehti ettepanekuid selleks, et viia tuleviku tööjõu ja oskuste vajadus vastavusse hariduses pakutavaga. Ettepanekute seirest selgus, et rõhuv enamus on kas ellu viimisel (78%) või plaanitakse ellu viia (15%).

Uuringu koostamises osalenud sotsiaaltöö eksperdikogu sai ülevaate ettepanekute ellu viimisest. Osade ettepanekute puhul täpsustati ellu viimise eest vastutajaid, kellelt kogutakse täiendavat infot.

OSKA uuringus analüüsiti, milline on sotsiaaltöö tööjõu- ja oskuste vajadus aastaks 2020 ning kuidas peaks sellele vastamiseks muutma erialast õpet kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitust.