OSKA siseturvalisuse valdkonna eksperdikogu alustas tööd

19. detsember 2019

Eksperdid alustasid siseturvalisuse tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. OSKA tuleviku-uuringus käsitletakse valdkonnale olulisi põhikutsealasid, näiteks politseinikud, päästjad, turvatöötajad jt, prognoositakse tööjõu ja oskuste vajadust järgmisel kümnendil, kirjeldatakse karjääri- ja õpiteed ning tehakse ettepanekuid koolituspakkumise kavandamiseks.

Esialgse prognoosi kohaselt ei ole oodata suuri muutusi valdkonna hõives, kuid oluliselt muutub töö sisu. Kõige olulisemate tulevikumõjuritena nähakse tehnoloogia arengut, digitaliseerumist ning noorte, aga ka laiemalt terves ühiskonnas valitsevate väärtushinnangute muutust. Töö on tulevikus seotud eelkõige ohutus- ja ennetustegevustega, olulisteks märksõnadeks on kliendikesksus ja teenustepõhine lähenemine.

Siseturvalisuse valdkonnas töötab üle 20 000 töötaja ehk 3% Eesti hõivatutest. Suurima osakaalu moodustavad ühiskonna teenindamisega seotud tegevusalad, sh politsei, tuletõrje- ja päästeteenistus.

Eksperdikogusse kuuluvad siseturvalisuse valdkonna eksperdid Eesti Turvaettevõtete Liidust, Häirekeskusest, Justiitsministeeriumist, Maksu- ja Tolliametist, Politsei- ja Piirivalveametist, Päästeametist, AS Securitas Eesti, Sisekaitseakadeemiast ja Siseministeeriumist. Kaasatud on ka Haridus- ja Teadusministeerium.

Uuringu tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb valdkonda mõjutavatel trendidel, majanduslikul seisundil, tööjõu- ja oskuste vajadusel ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2020. aasta esimeses pooles.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.