Transpordi, logistika ja mootorsõidukite erialade õppuritel napib IT-oskusi

29. mai 2019

OSKA uuringu järgi tuleb transpordi, logistika ning mootorsõidukite remondi ja hoolduse õppes enam tähelepanu pöörata IT-baasoskuste õpetamisele, sest tehnoloogia muutub kiiresti ning tulevikutöötajal on vaja pidevalt uuenevaid programme juurde õppida.

OSKA uuringujuhi Terje Kaelepi sõnul saab IT-baasõpet pakkuda kutsevaliku aastal ning juba transpordi, logistika või mootorsõidukitega seotud erialad valinud õppuritele leida sobivaid valikaineid. „Kutsekoolide hinnangul  on mootorsõidukitehniku kutsestandardi uuendamisel vaja kirjeldada tulevikuks vajalikud erialased IT-oskused“, loetles Kaelep võimalikke lahendusi.

Transpordi, logistika ning mootorsõidukite remondi ja hoolduse uuringu ettepanekute ellu viimise arutelus osalenud eksperdid tõdesid, et tähelepanu tuleb pöörata koolide ja ettevõtete koostööle laborite jm sisseseade kasutamiseks, et õppurid saaksid proovida kõige uuemaid programme. Paljud ettevõtted ei taha lubada praktikante uute seadmetega töötama, kuigi see on õppurite jaoks oluline vajalike oskuste omandamiseks.

Lisaks rõhutasid eksperdid, et enam tuleb õpetada kutseharidusega  ostu- ja laospetsialiste ning mootorsõidukitehnikuid, kes oskaks remontida ja hooldada  suuremaid ja keerukamaid sõidukeid.  Ostu- ja hankespetsialistide koolitamiseks avas Talinna Majanduskool eelmisel aastal  uue õppekava.

OSKA transpordi, logistika ning mootorsõidukite remondi ja hoolduse uuringus tehti ettepanekuid õppe vastavusse viimiseks tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadusega. Enamik uuringu ettepanekutest on kas juba ellu viidud või plaanitakse ellu viia aasta (55%) või kahe (25%) jooksul.

Uuringu koostamises osalenud eksperdid said ülevaate ettepanekute ellu viimisest. Ekspertide arutelust selgunud kitsaskohtade lahendamiseks pakuti välja võimlaikke tegevusi.

OSKA uuringus analüüsiti, milline on transpordi, logistika ning mootorsõidukite remondi ja hoolduse tööjõu- ja oskuste vajadus aastaks 2027 ning kuidas peaks sellele vastamiseks muutma erialast õpet kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitust.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.