COVID-19 mõjude eriuuring

OSKA COVID-19 eriuuringuga hinnati, mil määral mõjutavad COVID-19 kriisist tingitud ühiskonna ja majanduse muutused tööturgu ja sellest tulenevalt tööjõu- ja oskuste vajadust erinevatel tegevusaladel Eestis. Samuti selgitati välja olulisemad koolitusvajadused, et anda ajakohastatud infot täiendus- ja ümberõppe kavandamiseks.

Uuringu eesmärk on aidata kaasa tööandjate, haridusasutuste ja avaliku sektori koostööle viirusekriisile reageerimisel ja muutustega toimetulekul ning toetada kõrgema lisandväärtusega majanduse poole liikumist ja selleks vajalike oskustega tööjõu koolitamist.

Uuringus vaadeldi COVID-19 põhjustatud muutuste mõju tööturgu mõjutavatele trendidele nii lühiajalises (1–2 aastat) kui ka keskpikas (kuni 10 aastat) vaates. Lisaks hinnati, milline mõju on tekkinud muutustel senistele OSKA tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosidele.

Uuringu käigus tehti koostööd Arenguseire Keskusega, kelle välja töötatud viirusekriisi majandusmõjude stsenaariumide peamised arengutegurid olid aluseks tööturu pikemaajaliste mõjude hindamisel.

COVID-19 eriuuring viidi läbi 2020. aasta juunist novembrini. Selle tulemusi täiendab 2020. aasta suvel OSKA meeskonna koostatud valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajaduse ülevaade, mis hõlmas ka viirusekriisis üles kerkinud esmast oskuste täiendamise vajadust.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

COVID-19 eriuuringu slaidiesitlus

COVID-19 eriuuringu terviktekst

Väljavõte olulisematest tulemustest