Eesti tööturg täna ja homme

2026. aastal jääb prognoosi kohaselt töötajate arv üldjoontes samaks 2017. aastaga. Prognoosi eeldusteks on tööealise elanikkonna vähenemise aeglustumine, tööea pikenemine, tööturul aktiivsete osakaalu kasv ning positiivne ränne.

Tulevikus kasvab kõrgharidusega spetsialistide ja kutseharidusega oskustöötajate osakaal. 48%-l tulevikutöötajatest peaks olema kõrgharidus ning igal kolmandal kutseharidus. Oodata on põhi- ning gümnaasiumiharidusega töötajate vajaduse langust.

Aastani 2026 kasvab töökohtade arv eelkõige tehnoloogiaga seotud aladel ning tervishoius ja sotsiaaltöös. Vanuse tõttu tööturult lahkujatest on vaja enim asendada aineõpetajaid, koolide ja lasteaedade tugispetsialiste, meditsiiniõdesid, hooldustöötajaid, ehituse oskustöötajaid ja mootorsõidukite juhte. Töötajate arvu langust prognoositakse avalikus halduses, jaekaubanduses, põllumajanduses, tekstiili-, rõiva- ja nahatööstuses ning veonduses ja laonduses.

Uuringust “Eesti tööturg täna ja homme” leiab vastused küsimustele, milliseid ameteid ning oskusi Eesti tööturg aastani 2026 vajab ning kuidas vastab neile vajadustele koolituspakkumine.

Uuring “Eesti tööturg täna ja homme 2018”

Väljavõte olulisematest tulemustest

Uuringut uuendatakse igal aastal.

——————————————–

Uuring “Eesti tööturg täna ja homme 2017”

Väljavõte olulisematest tulemustest

——————————————–

Uuring “Eesti tööturg täna ja homme 2016”

2016. a uuringu terviktekst

Infograafika