COVID-19 mõjude eriuuring

Avaldatud: 19.01.2021

Koostaja(d): Yngve Rosenblad, Riina Tilk, Urve Mets, Katrin Pihl, Ave Ungro, Mare Uiboupin, Ingrid Lepik, Anneli Leemet, Terje Kaelep, Siim Krusell, Andres Viia, Rain Leoma

Sildid: COVID-19, koolitusvajadus, oskused, oskuste vajadus, prognoos, tööhõive, tööturg, ümberõpe

OSKA COVID-19 eriuuringuga hinnati, mil määral mõjutavad COVID-19 kriisist tingitud ühiskonna ja majanduse muutused tööturgu ning sellest tulenevalt tööjõu- ja oskuste vajadust erinevatel tegevusaladel Eestis.

Samuti selgitati välja olulisemad koolitusvajadused, et anda ajakohast infot täiendus- ja ümberõppe kavandamiseks.

Uuringu eesmärk on aidata kaasa:

  • tööandjate, haridusasutuste ja avaliku sektori koostööle viirusekriisile reageerimisel ja muutustega toimetulekul,
  • toetada kõrgema lisandväärtusega majanduse poole liikumist ja selleks vajalike oskustega tööjõu koolitamist.

Uuringus vaadeldi COVID-19 põhjustatud muutuste mõju tööturgu mõjutavatele trendidele nii lühiajalises (1–2 aastat) kui ka keskpikas (kuni 10 aastat) vaates. Lisaks hinnati, milline mõju on tekkinud muutustel senistele OSKA tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosidele.

Uuringu käigus tehti koostööd Arenguseire Keskusega. Nende välja töötatud viirusekriisi majandusmõjude stsenaariumide peamised arengutegurid olid aluseks tööturu pikemaajaliste mõjude hindamisel.

COVID-19 eriuuring viidi läbi 2020. aasta juunist novembrini.

Selle tulemusi täiendab 2020. aasta suvel OSKA meeskonna koostatud valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajaduse ülevaade, mis hõlmas ka viirusekriisis üles kerkinud esmast oskuste täiendamise vajadust.