Tööelu üldoskuste klassifikatsioon ja tulevikuvajadus

Avaldatud: 23.03.2022

Koostaja(d): Ave Ungro, Anneli Leemet

Sildid: Eesti oskuste klassifikaator, ESCO, oskused, oskuste liigitus, oskuste vajadus, tulevikuvajadus, üldoskused

Üldoskus on võime üldist laadi tegevust planeerida ja ellu viia. Üldiseks muudab töötegevused see, kui need ei sõltu ametist ega tegevusvaldkonnast, vaid on vajalikud kogu töömaailmas ja ühest valdkonnast teise ülekantavad.

Kuigi enamik oskusi võimaldavad lahendada konkreetseid vaimseid, materiaalseid, sotsiaalseid, tehnilisi või korralduslikke ülesandeid, annavad üldoskused aluse, mille najalt spetsiifilisemaid tegevusi sooritada.

Üldoskustest ehk valdkonnaülestest oskustest on räägitud juba mõnda aega. Küll aga on muutunud ajas see, kuidas üldoskusi käsitletakse ja milliseid üldoskusi kõige tähtsamaks peetakse.

Tööelu üldoskuste uuringu põhieesmärk oli

 • süstematiseerida ja ühtlustada tööelu üldoskuste nimetused, klassifikatsioon ja kirjeldamine
 • anda koondülevaade sellest, milliseid üldoskusi Eesti töömaailmas lähiajal vaja läheb.

Uuringu tulemuste kasutajad on eelkõige

 • avaliku sektori koolitusressursside kavandajad, tööturu- ja hariduspoliitika kujundajad ning rakendajad (nt Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium jt),
 • õppeasutused,
 • haridusvalikuid tegevad noored ja täiskasvanud.

Samas saavad uuringu tulemustest kasu ka näiteks erasektori esindajad, kes koostavad kompetentsiprofiile või kavandavad koolitusi.

Üldoskuste uuringu tulemused pakuvad sisendi:

 • struktuursetele muutustele õppekavades, õppekavaarendusele;
 • üldoskuste õppimise/kujundamise eesmärkide ülevaatamiseks/uuendamiseks;
 • tasemeõppele ja täienduskoolitustele;
 • metoodiliste juhendmaterjalide koostamiseks;
 • oskuste klassifikaatori ja kompetentside kataloogi üldoskuste osa struktuuri ja kirjelduste loomisel;
 • järgmistele OSKA valdkonnauuringutele.