OSKA valdkonnad

OSKA analüüsib Eesti tööturul vajaminevat tööjõu- ja oskuste vajadust, kasutades selleks ühtset metoodikat. Kogu majandus on jagatud kahekümne neljaks OSKA valdkonnaks. Igal aastal analüüsitakse ja tehakse ettepanekuid tööturu vajaduste ja koolituspakkumise paremaks ühitamiseks viies-kuues OSKA valdkonnas. Nii saab viie aastaga ring peale kõikidele ametikohtadele kõigil elualadel Eesti ühiskonnas.

Analüüsitavate valdkondade järjestuse kinnitab OSKA koordinatsioonikogu kord aastas. Peale uuringu valmimist hoiab valdkondlik eksperdikogu silma peal tehtud ettepanekute täitmisel.

OSKA raames koostatakse kord aastas ka ülevaade tööjõuvajaduse muutuste, tööturul toimuvate arengute ja neid mõjutavate trendide kohta lähima 10 aasta vaates.

OSKA uuringute info on leitav ka haridusportaalist edu.ee, kust saab muuhulgas vaadata ka tööturu tulevikuprognoose ja vajaminevaid oskusi ametialade kaupa.

 OSKA uuringud kiirelt kätte: