ESF programm

OSKA elluviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Programmi nimi: „Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA loomine“

Elluviija: SA Kutsekoda

Tegevuse abikõlblikkuse periood: 1.01.2015 kuni 28.02.2022.

OSKA tegevuste kogumaksumus on 4 400 000 eurot, mida rahastatakse järgmiselt: ESF toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering vähemalt 15%.

Tegevust toetatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna nr 1 “Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ EL-i vahendite kasutamise eesmärgi nr 5 “Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega“ saavutamiseks ettenähtud vahenditest.

Eesmärk

Tegevuse eesmärk on õppe parem seostamine tööturu vajadustega. Tööturu vajaduste analüüsi ja prognoosi tulemused saavad sisendiks kvalifikatsiooni- ja karjäärinõustamissüsteemile, õppeasutuste õppekavaarendusele ning erinevatele ametkondadele, kes rahastavad õppetegevusi.

Projekti kirjeldus ja tulemused

Tegevuse raames luuakse koostööplatvormid tööandjate ja haridusteenust pakkuvate haridus- ja koolitustasutuste vahel, analüüsitakse Eesti erinevate majandussektorite arenguvõimalusi ja –vajadusi tervikvaates ning koostatakse tegevus- või kutsealapõhiselt tööturu koolitustellimusi õppe planeerimiseks erinevatel haridustasemetel ja koolitüüpides ning ümber- ja täiendusõppes.

Käivitatakse regulaarne ja süsteemne tööjõuvajaduse seire-, prognoosi- ja tagasisidestamise süsteem, st on loodud ja tegutseb koordinatsioonikogu ning valdkondlikud eksperdikogud ja igal inimesel on võimalik testida oma oskuste taset kompetentsipõhises enesehindamise veebikeskkonnas. Tegevuste väljundina koostatakse terviklikku tööjõu ja oskuste vajadust ja tööjõu pakkumist ja demograafilist situatsiooni arvestav „tööturu koolitustellimus“.

OSKA tulemusel on kättesaadav täpne ja selge info tööturu võimalustest ja vajadustest ühiskonnas ning oskuste olemasolust isiku tasandil haridusvalikute ja -poliitika kujundamiseks Eesti ühiskonna jaoks olulistel tegevusaladel.

Konkreetsed tegevused tulemuste saavutamiseks koos täpse eelarve ning ajaraamiga sätestatakse OSKA iga-aastases tegevuskavas. Kõiki tegevusi viiakse läbi kogu perioodi jooksul.