Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Avaldatud: 10.01.2022

Uuringu prognoosi kehtivus: 2021–2027

Koostaja(d): Urve Mets, Andres Viia

Sildid: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, IT-haridus, IT-oskused, koolituspakkumine, kutseala, oskused, tööjõud, tööjõuvajadus

IKT-sektor on kiiresti arenev, kõrge lisandväärtusega, innovaatiline ning riigi ja majanduse konkurentsivõime hoidmiseks ning kasvatamiseks väga tähtis.

Valdkonda iseloomustab uuenduslike lahenduste mitmekesine kasutamine. Uued tehnoloogiad toetavad organisatsioonide digitaalse võimekuse kasvatamist (uued ärivõimalused, tooted ja teenused, tõhusamad äriprotsessid, turvalisem andmehaldus, tõenduspõhised otsused jm) ning seeläbi kiirendavad majanduskasvu.

IKT mõju majandussektorite arengule ja muutumisele ületab märkimisväärselt IKT-sektorit ennast kirjeldavaid näitajaid.

IKT ametialadel töötab ligikaudu 31 000 inimest, mis moodustab 4,7% Eesti töötajatest.

Uuringu eesmärk oli selgitada välja

 • kuidas muutuvad aastani 2027 valdkonna põhikutsealade hõive ja vajatavad oskused ning
 • milliseid muudatusi on selle alusel vaja teha koolituspakkumises, et paremini vastata tööjõuturu muutuvatele vajadustele.

Uuring pakub poliitikakujundajatele tuge, mille abil tulevikku juhtida.

Uuringus on kasutatud nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid analüüsimeetodeid. Andmeallikad on intervjuud valdkonna ekspertidega, valdkonna statistika, varem Eestis ja mujal maailmas tehtud uuringud, valdkonna strateegilised dokumendid ja arengukavad jms.

Uuringuaruande ülesehitus

 • Valdkonna ja põhikutsealade kirjeldus.
 • Ülevaade valdkonna lähituleviku tööjõu- ja oskuste vajadust mõjutavatest suundumustest, arengukavadest ning varem tehtud uuringutest.
 • Valdkonna majanduslik seisund ja statistilised näitajaid.
 • Teiste  majandussektorite hinnangud IKT-ga seotud töömahu ja oskuste vajaduse muutusele.
 • Lähema seitsme aasta tööhõiveprognoos põhikutsealade kaupa.
 • Valdkonna põhikutsealade oskuste vajaduse muutumine.
 • Valdkonnaga seotud tasemeõpe ning täiendus- ja ümberõpe.
 • Tööjõu nõudluse ja pakkumise tasakaalu võrdlus.
 • Järeldused ja ettepanekud prognoositud tööjõu- ja oskuste vajaduse rahuldamiseks.

Uuringust meedias 

2021. a uuring: faktileht

Lae alla

2021. a uuring: lühiaruanne

Lae alla

2021. a uuring: terviktekst

Lae alla

2021. a uuring: esitlus

Lae alla

COVID-19 eriuuring: IKT

Lae alla

2016. a uuring: lühiaruanne

Lae alla

2016. a uuring: terviktekst

Lae alla

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia infograafika