OSKA metoodika

Kutsekoda teeb OSKA valdkondlikke ja temaatilisi uuringuid ning koostab valdkondadeüleseid tööjõu- ja oskuste vajaduse ja -pakkumise prognoose ehk üldprognoose.

OSKA tööjõu- ja oskuste vajadust käsitlevad valdkonna-  ja temaatilised rakendusuuringud teeb unikaalseks kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite kombineerimine ning kõiki haridustasemeid läbiv erialase väljaõppe analüüs.

Selleks kasutatakse muuhulgas nii statistilisi andmeid, registriandmeid kui valdkonna ekspertidelt intervjuudes ja grupiaruteludena kogutud infot.

Igal aastal analüüsitakse keskmiselt viit majandusvaldkonda ning kõik valdkonnad läbivad analüüsi keskmiselt viie kuni kümne aasta tagant. Vahepealsetel aastatel hoiab valdkonna eksperdikogu silma peal uuringu järelduste alusel tehtud ettepanekute täitmisel ning tööjõuvajaduse prognoosil. Eksperdikogu toetab OSKA uuringumeeskonda, hinnates tulevikutrendide ja arengustrateegiate mõju valdkonna arengule, valideerides uuringu järeldusi ning tuvastades tööjõu- ja oskuste vajadusega seotud kitsaskohti ja pakkudes lahendusi.

Temaatilisi uuringuid koostatakse laiematel tööjõudu või oskusi puudutavatel teemadel (nt välistööjõud, IKT- oskuste vajadus tööturul jne).

OSKA uuringute keskseks analüüsiühikuks on põhikutseala. Põhikutseala on valdkonna toimimiseks olulise tähtsusega valdkonnaspetsiifilisi kompetentse eeldav ametialade rühm.

Kvantitatiivses analüüsis kasutatakse asjakohaste registrite ja uuringute andmeid: riiklikku statistikat, erinevaid registreid (Maksu- ja Tolliamet, Eesti Hariduse Infosüsteem jne), OSKA andmemudelisse koondatud andmeid, rahvusvahelisi andmebaase jne.

Lisaks kogutakse valdkondade esindajatelt intervjuude ning grupiarutelude käigus infot valdkonna tööjõu, oskuste ja hariduse kohta. Intervjuudes käsitletakse majandusvaldkonda mõjutavaid tulevikutrende ja nendest tulenevaid muutusi tööjõu ja oskuste vajaduses, valdkonnaga seonduvat õpet ning ettepanekuid spetsialistide erialase õppe parandamiseks.

Kord aastas uuendatakse OSKA üldist tööjõuprognoosi järgmise 10 aasta tööjõuvajaduse kohta. Iga kolme aasta tagant koostatakse põhjalikum tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosiraport tööjõuvajaduse muutuste, tööturul toimuvate arengute ja neid mõjutavate trendide kohta.

Haridusvõti

Haridusvõti on OSKA andmemudeli osa, mis näitab teoreetilist seost omandatud hariduse ja töökoha vahel.

Haridusvõtit kasutatakse OSKA mudelis prognoosimaks, kui suur on hariduspakkumine ametialagruppidesse.