Alustati OSKA hariduse ja teaduse valdkonna uuringu koostamist

14. juuni 2017

Eksperdid alustasid hariduse ja teaduse valdkonna tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. Hariduse ja teaduse valdkonna uuring hõlmab alushariduse, põhi- ja üldkeskhariduse, kutse- ja kõrghariduse, huvihariduse ning teaduse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadust.

Hariduse ja teaduse valdkonnas töötab umbes 37 000 töötajat.

Esimesel kohtumisel arutlesid eksperdid hariduse ja teaduse tulevikuarengute teemal ja hindasid neist tulenevaid mõjusid haridusvaldkonna tööjõu- ja oskuste vajadusele. Vastust otsiti küsimusele, milliste haridusliikide vaates tööjõuvajadust analüüsida. Järgmisena alustavad analüüsi koostajad tööandjate ning haridus- ja teadusekspertide intervjueerimist.

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2018. aasta esimeses pooles.

Hariduse ja teaduse eksperdikogusse kuuluvad üldhariduskoolide direktorid ning eksperdid Eesti Koolijuhtide Ühendusest, Eesti Alushariduse Juhtide Ühendusest, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingust, Eesti Õpetajate Liidust, Eesti Lasteaednike Liidust, Eesti Eripedagoogide Liidust ning Eesti Lastevanemate Liidust. Ülikoole esindavad eksperdid Tartu Ülikoolist ja Tallinna Ülikoolist. Aruteludesse on kaasatud ka Haridus- ja Teadministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ning Eesti Teadusagentuuri esindajad.

OSKA on tulevikku suunatud oskuste ja tööjõuvajaduse prognoosisüsteem, mille väljatöötamisega tegeleb sihtasutus Kutsekoda. OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.