Eesti rõivatööstust viib edasi ettevõtete järjepidev koostöö õppeasutustega

4. detsember 2019

Eelmisel aastal valminud OSKA uuringu järgi tuleb rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse tööandjatel leida viise automatiseerimiseks ning tootearenduseks, millele aitab kaasa tihe ja tõhus koostöö õppeasutustega.

Pärast uuringu valmimist on mitmed tuntud Eesti rõivatööstuse ettevõtted oma tootmisliinid sulgenud ning plaanivad tootmise riigist välja viia. Kiire palgakasvu ning kvalifitseeritud töötajate puuduse tõttu on Eesti õmblusettevõtete konkurentsivõime langenud.

OSKA rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse uuringu ettepanekute ellu viimise arutelus toodi välja, et Eesti rõiva- ja tekstiilitööstusel on hea põhi, et pakkuda kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid, mille hind ei sõltu oluliselt õmblejate hulgast ja palgast. Selle eesmärgi täitmiseks teevad Eesti ettevõtjad ja koolid järjepidevalt koostööd, mille tulemusena seotakse koolis omandatud teadmised ettevõtete praktiliste tuleviku vajadustega ja koolitatakse spetsialiste, kes suudavad luua innovaatilisi uusi materjale ja praktilisi disaine või parandada tootmiskvaliteeti.

OSKA rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse uuringus tehti ettepanekuid õppe vastavusse viimiseks tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadusega. Enamik uuringu ettepanekutest on kas juba ellu viidud või plaanitakse ellu viia (92%).

OSKA uuringus analüüsiti, milline on rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse tööjõu- ja oskuste vajadus aastaks 2027 ning kuidas peaks sellele vastamiseks muutma erialast õpet kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitust.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.