Energeetika ja kaevandamise eksperdid: vajame õppe sisu mitmekesistamist ja gaasivaldkonna erialast õpet

19. detsember 2016

OSKA energeetika ja kaevandamise eksperdid rõhutasid kliimapoliitiliste eesmärkide valguses energeetika- ja kaevandamisalase õppe sisu mitmekesistamise tarvidust, samuti gaasivaldkonna erialase ning mäenduse täiendõppe vajalikkust.

Kasutatavate energiaallikate mitmekesistumisega ning suunaga nutikatele võrkudele, hajaenergeetikale ja energiasäästlike hoonete ehitusele peab ühte jalga käima ka energeetika- ning mäendusharidus. Energeetika eksperdid tegid ka ettepaneku leida võimalused saamaks gaasialast ettevalmistust spetsialiseerumisena nii kutseõppes kui kõrghariduse tasemel. Ekspertide sõnul on gaasivaldkonna spetsialiste puudu ning järelkasvuga kitsas käes, kuid Eestis gaasivaldkonna tasemeõpet ei pakuta.

Viimaste aastate eduloona toodi välja võrguelektrike õpipoisiõppe avamine sel sügisel Tallinna Polütehnikumis – tegemist on  ettevõtete jaoks kriitilise kvalifitseeritud spetsialistide puudusega.

Kaevandamise eksperdid tõid välja vajaduse pakkuda täiendkoolitust ka mäetöölistele ja -inseneridele. Mäevaldkond nõuab erialast kvalifikatsiooni ning töötajatel, kellel mäenduse -alast haridust ei ole, peaks olema võimalus omandada vajalikud teadmised ja oskused täiendkoolitusel.

Valdkonna eksperdid tunnevad ka muret selle üle, et kaevandamise arengusuunad ei ole selged. Kaevandamine ei kao ka siis, kui põlevkivi kaevandamine elektritootmiseks väheneb ning oluline on noortele näidata, et tegemist on tulevikuski perspektiivika valdkonnaga.