Kaasav haridus suurendab vajadust õppija eripäradega arvestamise järele

25. oktoober 2017

Eksperdid rõhutasid hariduse tulevikku arutades vajadust tugispetsialistide järele. Kuna hariduslike erivajadustega laste arv suureneb ning nad õpivad tavaklassides, on koolidesse juurde vaja eripedagooge ja koolipsühholooge.

Tugispetsialistidelt oodatakse ka õpetajate ja lapsevanemate nõustamist, et iga lapse vajadused märgatud saaksid. Ühiselt tõdeti, et hea hariduse aluseks on hästi laotud vundament ehk erilist tähelepanu tuleb pöörata alushariduse tugevdamisele.

Ekspertide hinnangul läheb õpetajatel ja teistel haridustöötajatel tulevikus õppe individualiseerimise ja diferentseerimise oskuste kõrval aina enam vaja ka ühiskondlikest protsessidest aru saamist, suhtlemis-, nõustamis- ja koostööoskusi, erinevate kultuuride tundmist ning digipädevusi. Õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamiseks ning õppimise tõhustamiseks tuleb kasutada aina rohkem erinevaid õppevorme, aktiivõppe meetodeid jmt. Ühiskondlike protsesside mõistmine aitab siduda teooriat paremini praktilise eluga, mille vajadust tööandjad rõhutavad.

Eksperdid tõid haridustöötajate tuleviku tööjõuvajaduse mõjutajana välja regionaalse aspekti. Kümne aasta jooksul on sündide osakaal oluliselt tõusnud Harjumaal ning vähenenud väljaspool Harju- ja Tartumaad. Kui aastal 1996 sündis Harjumaal ca 1/3 lastest, siis aastal 2016 juba pooled.

Ekspertide arutelud on sisendiks OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust prognoosivale uuringule. Hariduse ja teaduse uuring valmib Kutsekojas 2018. aasta esimeses pooles.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.