Käivitus OSKA analüüs tervishoiu valdkonnas

17. juuni 2016

Täna kogunes Kutsekojas esimest korda OSKA tervishoiu valdkonna eksperdikogu arutama tööjõu ja oskuste vajadust lähemal kümnedil ja sealt edasi. Eksperdikogu arutas tervishoiu valdkonna põhikutsealade jaotust ning sai ülevaate valdkonna statistilistest näitajatest. Neile tuginedes alustasid eksperdid aruteluga valdkonna põhikutsealade ja tööjõuvajaduse üle, mis jätkuvad prognoosi koostamise käigus.

OSKA tervishoiu valdkonnas on hõivatuid ligikaudu 29000, neist valdkonna kutsealadel töötavad arvestuslikult 24000 inimest, keda ka valdkonna analüüs puudutab. Tervishoiu valdkonna oskuste ja tööjõuvajaduse prognoos valmib 2017. aasta esimesel poolel.

OSKA tervishoiu valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoosi keskmes on tervishoiu valdkonna tööjõuvajadus, mida analüüsitakse kõikide tervishoiuteenuste osutamisega ja tervisedendusega vahetult seotud ametirühmade lõikes, kelle ettevalmistamises on haridussüsteemil oluline roll. Vaatluse all on nii arstide-õdede tasand aga ka teised arvukad ametialad nagu kliinilised psühholoogid, radioloogiatehnikud, füsioterapeudid jt.

OSKA tervishoiu valdkonna eksperdikogusse kuuluvad tervishoiuteenuse pakkujate, koolide, erialaliitude ja ministeeriumite esindajad.

OSKA on tulevikku suunatud oskuste ja tööjõu vajaduse prognoosisüsteem, mille väljatöötamisega tegeleb sihtasutus Kutsekoda. OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.