Keemia- ja plastitööstuse eksperdid: keemia-alase kutseõppega oleme rahul, suur vajadus kvaliteetse erialase kutseõppe järele on ka plastitööstuses

18. november 2016

Keemiatööstuse eksperdid on rahul kvaliteetse kutseõppega Ida-Virumaal. Kuna õpet pakutakse piirkonnas, kus tegutsevad mitmed keemiatööstuse suuremad ettevõtted, on lihtsam läbi viia õpipoisiõpet, pakkuda praktikakohti ning teha ettevõtetega ka laiemat koostööd.

Samuti saavad keemia-alase hariduse omandanud piirkonna lõpetajad lihtsasti samas regioonis tööle asuda. Leiti, et Ida-Virumaal tuleks kindlasti keemia-alase kutseharidusega jätkata. Jätkuvat on vaja leida lahendusi koolist väljalangevuse vähendamiseks.

Plasti- ja kummitööstuse eksperdid rõhutasid vajadust alustada oma valdkonnas kutseõppe pakkumisega. Seadistajate täiendusõppe järele on vajadus suur, sest plastitööstuse kutseõpe on puudunud viimased kümme aastat. Lisaks toodi välja, et  kõrgharidusõppes on vajalik pöörata suuremat tähelepanu projektijuhtimise õpetamisele läbi praktilise kogemuse. Tallinna Tehnikaülikooli uues materjalitehnoloogia õppekavas on seda juba arvestatud. Kõrgkoolide esindajad ning tööandjad tõid ka esile, et vajalik on leida lahendused, kuidas oleks õppejõududel võimalik kohalikes ettevõtetes stažeerida viisil, mis toetaks akadeemilist karjääri.  See aitab muuta õppe praktilisemaks ja ka tööandjate kaasaegsetele vajadustele vastavamaks.

Eksperdid tõdesid, et keemia ja materjalitehnoloogia valdkond ja õpe ei ole noorte seas populaarsed. Leiti, et valdkonna tutvustamiseks saavad palju ära teha ettevõtted ise – jätkuvalt võtta vastu ekskursioone, näidata nii oma toodangut, selle kasutusalasid kui ka keskkonnasõbralikku ja kaasaegset tootmiskeskkonda. Põhjalikuma huvi äratamiseks kaaluti ka valdkonna huviringide loomist – kõrgkoolid ja ettevõtted saavad koostöös välja töötada juhendmaterjalid üldhariduskoolidele ja noorsootöötajatele ning juhendajaid koolitada.