Keskkonnaregulatsioonid suurendavad keskkonnaspetsialistide vajadust ettevõtetes

2. jaanuar 2019

Aina suurenev fookus kliimamuutuste ohjamisele ning ökosüsteemi olukorra paranemisele suurendab vajadust keskkonnakonsultatsiooni ja -inseneriteenuste ning ettevõttesisese keskkonnajuhtimise järele.

OSKA vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna ekspertide sõnul mõjutavad valdkonna arengut seadusandlus ja rahvusvahelised kokkulepped. Kasvab keskkonnakorralduse roll nii rohe- ja ringmajanduse põhimõtete juurutamise nõustajana kui ka keskkonnahariduse ning üldise keskkonnateadlikkuse edendajana.

Seoses riigivalitsemise reformi ja tehnoloogiliste lahenduste levikuga prognoositakse keskkonnakorralduse ja -seire töökohtade arvu vähenemist avalikus sektoris, suurem vastutus liigub erasektorisse. Keskkonnaregulatsioonid suurendavad ettevõtete investeeringute vajadust keskkonnahoidu.

Taaskasutuse ja keskkonnahoiu populaarsus suurendab noorte soovi valdkonnas töötada. Inimeste suurenev keskkonnateadlikkus soodustab vastutustundlikku suhtumist tarbimisse, prügi sorteerimisse ning jäätmetekke vähendamisse. Tulevikus kasvab vajadus prügi liigiti koguda, sorteerida ja ümber töödelda. Tööjõunappuse tingimustes ei pruugi see töötajate arvu kasvu jäätmemajanduses siiski kaasa tuua, pigem võib muutuda sektori töökorraldus ning lisanduda tehnoloogilisi lahendusi. Vee-ettevõtluse jätkusuutlikkuse säilitamiseks prognoositakse ettevõtete ühinemist ja teenusepiirkondade laienemist. See toob kaasa hõive mõningase vähenemise eelkõige juhtimisfunktsioonide optimeerimise arvelt.

Erinevate tehnoloogiliste lahenduste ja meetodite (nt kaardi- ja geoinfosüsteemide ühildamine, BIM projekteerimine, matemaatiline modelleerimine, kaugseire- ja prognoosimise süsteemid, automaatjuhtimissüsteemid, masinotsused jt) laiem kasutuselevõtt vee- ja jäätmemajanduses ning keskkonnakorralduses toob kaasa töötajate oskuste täiendamise vajaduse.

Ekspertide arutelud on sisendiks OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust prognoosivale uuringule. Vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna uuring valmib Kutsekojas 2019. aasta septembriks.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes.