Kinnitati OSKA hariduse ja teaduse uuring

8. juuni 2018

Koordinatsioonikogu kinnitas OSKA hariduse ja teaduse tuleviku tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosi. Valdkondlikke uuringuid on OSKAs valminud 13 ehk üle poole tööjõust on juba läbi uuritud.

Uuring on plaanis avalikustada sügisel, seni toimub töö toimetamise, kujundamise ja trükiga. Tulemusi tutvustatakse ka eraldi kutse- ja kõrgkoolidele, poliitikakujundajatele ning teistele, kellele uuringute ettepanekud on suunatud.

Koordinatsioonikogu sai ka ülevaate OSKA uuringute ettepanekute ellu viimisest ning arutas olulisemaid kitsaskohti. Peamisteks tähelepanu vajavateks teemadeks on tehnoloogia kasutamisega seotud oskuste ebapiisav õpetamine, tehnikaerialade ebapopulaarsus noorte seas ning kõrghariduse rakendusliku suuna suurendamine bakalaureuseõppe arvelt. Leiti, et kõiki neid teemasid peaks käsitlema Eesti 2035 strateegia koostamise töörühmades, et tagada jätkusuutlikud lahendused.

Koordinatsioonikogu juhib OSKA elluviimist, sinna kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Ametühingute Keskliidu ja Eesti Töötukassa esindajad.

OSKA koostab aastani 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolituses.