Kliinilised sekretärid ning hambaarstide assistendid aitavad kokku hoida arstide ja õdede tööaega

18. detsember 2019

OSKA tervishoiu uuringu järgi aitab arstide ja õdede töökoormust vähendada tööaja tõhusam kasutus. Kliinilistele sekretäridele ja hambaarsti assistentidele sobiva väljaõppe tagamine võimaldab neil osa arstide ja õdede senistest tööülesannetest enda kanda võtta.

OSKA 2017. aastal valminud tervishoiu uuringu ettepanekust tulenevalt avas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool sel õppeaastal hambaarsti assistentidele töökohapõhise õppe. Uusi teadmisi ja oskusi asus omandama 25 hambaarsti assistenti.

Kliinilistele sekretäridele õppe pakkumiseks on alustatud kutsestandardi koostamisega ning järgmisel aastal plaanib tervishoiukõrgkool ka standardi alusel vastava õppe avada.

Uuringus tehti ka ettepanek arstide, õdede ja teiste tervishoiutöötajate pädevuspiiride ümber vaatamiseks, näiteks võiks nii õdedel kui ka hooldustöötajatel olla senisest enam nii õigusi kui ka vastutust. Kuigi uuringu ettepanekute ellu viimise arutelus osalenud eksperdid pidasid pädevuspiiride täpsustamist endiselt oluliseks, ei ole siiani konkreetsete tulemusteni jõutud. Küll aga on Eesti Õdede Liit valmis õdede ja hooldustöötajate tööülesannete ja vastutuse üle vaatamiseks koostöös Sotsiaalministeeriumiga.

Uuringust selgus, et enam tuleks kasutada ka apteekrite õppes omandatud kompetentsust, et seeläbi vähendada kergematest terviseprobleemidest tingitud pöördumisi perearstile või erakorralise meditsiini osakondadesse. Proviisorite tuleviku töökohtade täitmiseks oleks vaja enam eriala lõpetanuid. Tartu Ülikool pakub eelmisest õppeaastast tervishoiukõrgkoolis farmatseudi eriala lõpetanutele jätkuõpet, et soovijad saaksid omandada proviisori kutse. Proviisoriõppes on ka suurendatud kliiniliste ainete osakaal, et apteekides paremini inimesi ravimialaselt nõustada.

OSKA tervishoiu uuringus tehti ettepanekuid õppe vastavusse viimiseks tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadusega. Lõviosa uuringu ettepanekutest (85%) on kas juba ellu viidud või plaanitakse ellu viia.

OSKA uuringus analüüsiti, milline on tööjõu- ja oskuste vajadus tervishoius aastaks 2025 ning kuidas peaks sellele vastamiseks muutma erialast õpet kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitust.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.