Maaülikooli ja kutsekoolide koostööleping soodustab põllumajandusõppe arengut

10. juuni 2019

OSKA uuringu järgi on vajalik soodustada kutsekoolide õpilaste võimalusi põllumajanduses kõrgharidust omandada. Koostöölepinguga muutis Maaülikool sisseastumistingimused kutseõppuritele soodsamaks ning kutsekoolide õppetööd mitmekesistatakse ka teadusliku suunaga.

OSKA uuringujuhi Karin Preegeli sõnul tehti OSKA uuringus ettepanek, et sarnaste erialade õpet pakkuvad kutse- ja kõrgkoolid analüüsivad vastastikku õppekavasid ja leiavad õppijate jaoks ühelt haridustasemelt teisele liikumiseks senisest paindlikumad lahendused. „Hea meel on tõdeda, et koostöölepinguga õppuritele uusi võimalusi luuakse. Nii saavad näiteks juba töötavad või ettevõtjana tegutsevad kutseõppe lõpetajad kõrgkoolis oma uurimustöö siduda tegevusala kitsaskohtade lahendamisega või otsida oma toodete edasiarendamise võimalusi“, lausus Preegel.

Järvamaa Kutsehariduskeskuse, Luua Metsanduskooli, Räpina Aianduskooli ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ning Maaülikooli vahel sõlmitud koostöömemorandum võimaldab koolidel üksteise õppe-, teadus- ja praktikabaase. Ülikool saab kutsekoolide võimalusi kasutades omakorda praktilist suunda rikastada.

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse uuringu ettepanekute ellu viimise arutelus osalenud eksperdid tõdesid valdkonna kitsaskohtade üle arutades, et praktikakorraldus põllumajandusõppes on hästi õnnestunud, kuid vajakajäämisi nähti toiduainetööstuses. Praktikakohti on keerulisem pakkuda väikeettevõtetel, kellel praktikandi juhendamiseks võimalusi napib. Samuti on keeruline praktika jaoks aega leida täiskasvanud õppijatel, kes ise töö kõrvalt uut eriala omandavad.

OSKA põllumajanduse ja toiduainetööstuse uuringus tehti ettepanekuid õppe vastavusse viimiseks tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadusega. Enamik uuringu ettepanekutest on kas juba ellu viidud (48%) või plaanitakse ellu viia järgmise paari aasta (23%) jooksul.

OSKA uuringus analüüsiti, milline on põllumajanduse ja toiduainetööstuse tööjõu- ja oskuste vajadus aastaks 2024 ning kuidas peaks sellele vastamiseks muutma erialast õpet kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitust.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.