Metalli- ja masinatööstus vajab töötajate erialaste IKT-oskuste täiendamist

30. aprill 2018

OSKA metalli- ja masinatööstuse uuringu järgi toob aina suurem automatiseerimine kaasa töötajate IKT-oskuste täiendamise vajaduse. Riik pakub küll baaskoolitusi, kuid puudu on just erialaspetsiifiliste IKT-oskustega töötajatest.

Metalli- ja masinatööstuse eksperdid rõhutasid erialaspetsiifiliste IKT-oskuste täienduskoolituste vajadust OSKA uuringu ettepanekute ellu viimise üle vaatamisel. Lisaks leiti, et vajalik on tõsta erialaõppejõudude töötasu, pakkuda välisüliõpilastele süsteemsemalt praktikakohti ning populariseerida inseneriametit eraldi selleks ette nähtud programmi toel.

Eksperdid tõdesid ka, et mitmed olulised ettepanekud, mis metalli- ja masinatööstuse erialaõpet puudutavad, on juba ellu viimisel. Näiteks pakuvad koolid erialase väljaõppeta oskustöötajatele paindlikumaid enesetäiendamise võimalusi, kasutavad õppetöös enam kaasaegseid IKT-lahendusi ning  kaasavad ettevõtete esindajaid külalisõppejõududena.

OSKA metalli- ja masinatööstuse uuringus tehti ettepanekuid selleks, et viia tuleviku tööjõu ja oskuste vajadus vastavusse hariduses pakutavaga. Ettepanekute seirest selgus, et suurem osa on kas ellu viimisel (52%) või plaanitakse ellu viia (31%).

Uuringu koostamises osalenud metalli- ja masinatööstuse eksperdikogu sai ülevaate ettepanekute ellu viimisest. Ekspertide arutelust selgunud kitsaskohtade lahendamiseks täpsustati ettepanekute sisu ja vastutajaid.

OSKA uuringus analüüsiti, milline on metalli- ja masinatööstuse tööjõu- ja oskuste vajadus aastaks 2021 ning kuidas peaks sellele vastamiseks muutma erialast õpet kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitust.