Millised oskused on tulevikus tööturul hinnas?

20. juuni 2021

oskused

Edukal töötajal tuleb kahtlemata oma eriala hästi tunda, kuid lisaks on oskusi, mis tulevad kasuks igas ametis. Need oskused on tööturul hinnas nii täna kui ka tulevikus.

1.  Oskus kasutada tehnoloogiat eesmärgipäraselt, mis tähendab ka erialast digipädevust. Tehnoloogiaga iseseisvalt hakkama saamine muutub igal töökohal eelduseks. Ükski tööandja ei arva, et koolipingist tulles oskab noor kõigile küsimustele peast vastata. Küll aga on oluline teada, kuidas digitehnoloogiat probleemidele lahendamisel kasutada.

2.  Paindlikkus ning oskus ja valmisolek pidevalt juurde õppida. Uudishimu ja avatus nii muutustele kui õppimisele loovad aluse vajaliku töökogemuse kiireks omandamiseks. Nii arenetakse juba mõne kuuga hinnatud töötajaks ja kolleegiks.

3.  Ülesannete ja probleemide loova lahendamise oskust ootavad tööandjad igal elualal. Seda täiendab hästi ka tehnoloogiliste võimaluste oskuslik kasutamine.

4.  Meeskonnatöö oskus. Et olla edukas, peab oskama koostööd teha erinevate inimestega, sh ka virtuaalselt. Meeskonnatöö toimimiseks on samuti tarvis osata ülesandeid delegeerida, kaaslasi motiveerida ning võtta ja jagada vastutust.

5.  Suhtlemis- ja kommunikatsioonioskused on midagi, mida tööandjad eeldavad. Just julgus, selgelt väljendamise oskus ja põhjendatud arvamuse esitamine aitavad muuta edastatud info veenvaks. Virtuaalse töö kasvuga käib kaasas ka hea kirjalik eneseväljendamise oskus.

6.  Algoritmiline ja analüütiline mõtlemine. Infot tuleb osata analüüsida ja otsuste tagajärgi hinnata. Just nagu matemaatikas 1+1=2, on soovitud lõpptulemuse saavutamiseks vajalik suunata oma valikuid eesmärgi saavutamise poole.

7.  Oskus siduda erinevaid teadmisi. Edukusele aitab kaasa oskus mõista ja omavahel siduda erinevate valdkondade teadmisi ning nendega tegelevaid inimesi. Seejuures on suund sellelt mudelilt, kus oodatakse süvateadmised vähemalt ühel alal, liikumas üha enam sellisele mudelile, kus tulevikutöötajalt oodatakse süvateadmisi oma erialal, valdkondlikke digioskusi ning oskust siduda veel ka teadmisi teistelt elualadelt.

Autor: Urve Mets, OSKA uuringujuht. Artikkel ilmus 18.06.2021 Postimehe Haridusportaalis.