Naistele võib tervishoiusektoris avaneda iga neljas tehnoloogia kasutusega seotud uus töökoht

12. juuli 2019

McKinsey instituudi uue uuringu järgi peavad uue tehnoloogia kasutuselevõtuga aastaks 2030 oma ametikohta muutma 40-160 miljonit naist üle maailma. Kuigi tehnoloogia asendab tulevikus umbes viiendikku praegustest ametitest, loob see ka uusi töövõimalusi, mis nõuavad aina enam tehnilisi oskusi ka peamiselt naiste poolt hõivatud ametikohtadel.

Tööturu soolise jaotuse tõttu on tehnoloogia arenguga kaasnevad muutused naistele ja meestele mõnevõrra erinevad. Kuigi automatiseerimine mõjutab umbes iga viienda naise ja mehe töökohta, on tõenäoline, et just naistel tuleb õppida töötama koos automatiseeritud süsteemidega. Peamiselt naiste poolt hõivatud administreerimise ning teenindusametites kasutatakse aina enam iseteenindussüsteeme ning digitaalseid asjaajamise lahendusi. Uus tehnoloogia mõjutab naisi ka Eesti tööturul, kus nende osatähtsus on Statistikaameti andmeil kõrgeim hariduses, majutuses ja toitlustus ning tervishoius ja sotsiaalhoolekandes.

Selleks et tulevikus tööturul hakkama saada, vajavad naised uusi oskusi ja teadmisi, mida on võimalik omandada õppides loodus- ja täppisteaduste (LTT) erialadel. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi uuringu järgi on Euroopa Liidus aga keskmiselt 82% IKT süsteemide tehnikutest mehed ja 18% naised ning teaduse ja inseneeria tippspetsialistidest 75% mehed ja 25% naised. Seevastu tervishoius on naiste osakaal täna suurem – paljudes riikides on enam kui 70% tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande töötajatest naised.

McKinsey instituudi uuringus tuuakse välja, et just naistele võib kiiresti kasvavas tervishoiusektoris avaneda iga neljas potentsiaalne uus töökoht. OSKA tervishoiu valdkonna uuringus rõhutatakse tehnoloogia kasvavat olulisust kliinilises otsustus- ja raviprotsessis. Seega suureneb ka tervishoius tehnikaga töötamise vajadus nii diagnostika-, prognostika- kui ka seiretegevustes. See eeldab aga tervishoiutöötajatelt rohkem tehnilisi oskusi ja huvi tehnoloogia vastu.

Automatiseerimisest tulenevate muutustega tööturul on naistel raskem kaasa minna ning takistuste ületamiseks peavad poliitikud kokku panema tegevuskavasid, mis toetavad naisi loodus- ja täppisteadusega seotud ametitel ja ettevõtluses, vähendavad tööga seotud stereotüüpe ja edendavad naiste IKT-oskusi. Kui naistel õnnestub tööturu muutuva olukorraga kohaneda, võivad nad aga leida huvitavamat ja paremini tasustatud tööd.