OSKA koordinatsioonikogu seirab tööjõu- ja oskustevajaduse prognoosi ettepanekute elluviimist

15. juuni 2016

Täna, 15. juunil 2016 Kutsekojas kogunenud tööjõu- ja oskustevajaduse prognoosisüsteemi OSKA juhtorgan koordinatsioonikogu arutas valdkondlike eksperdikogude tehtud koondettepanekute rakendamist IKT, arvestusala ning metsanduse ja puidutööstuse valdkondades. Kõne all olid ka Vabariigi Valitsusele otsustamiseks viidavad teemad ning OSKA üldraport.

Koordinatsioonikogu otsustas alustada OSKA-st tulnud ettepanekute elluviimise seiramist ministeeriumites ja Töötukassas ning pakkuda selleks välja ühtse metoodika.

„Esimeste OSKA tulemuste valmimise järel on oluline minna edasi nende tulemuste elluviimisega kõigi partnerite koostöös. Eeskujuna partneritele on Haridus- ja teadusministeerium koostanud oma valdkonna soovituste elluviimiseks tegevuskava,“ sõnas OSKA koodinatsioonikogu esimees ja Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets ning lisas: „Näiteks tuli OSKA-st soovitus muuta metsanduse valdkonna kutsehariduse koolituskohtade struktuuri, mis sai riiklikus koolitustellimuses  ümbersuunamise kaudu tegevuskavasse võetud.“

Vabariigi Valitsuse otsuse järgi juhib tööjõu- ja osksustevajaduse prognoosisüsteemi OSKA väljatöötamist Kutsekoja juures OSKA koordinatsioonikogu, kes valmistab valitsusele ette kord aastas ülevaate tööjõu- ja oskustevajadusest.

OSKA on tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem, mis otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja praegu ja tulevikus, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata. OSKA uuringud valmivad tööandjatest, koolidest, riigiametnikest ekspertide koostöös.