OSKA koostab tööturu tulevikutrendide uut ülevaadet

22. veebruar 2021

virtuaalne reaalsus töökohas

OSKA uue tööturu tulevikutrendide ülevaatega uuendatakse ja süstematiseeritakse üleilmsed tööjõu- ja oskuste vajadust mõjutavad trendid ja mõjutegurid aastani 2030 ning hinnatakse nende mõju Eestile.

Pikaajalises vaates on tulevikku kujundavad megatrendid näiteks demograafilised muutused, globaliseerumine, keskkonnaprobleemid, tehnoloogia areng ning töövormide- ja kultuuri muutumine. Samuti kujundab tulevikutrende COVID‑19 pandeemia.

OSKA trendide ja mõjutegurite ülevaadet saavad kasutada töö- ja haridusvaldkonna poliitikakujundajad ja rakendajad, õppeasutused, karjäärinõustajad, aga ka OSKA meeskond valdkonnauuringute koostamises.

Uuendatud ülevaade valmib 2021. aasta teises pooles.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi OSKA eesmärgiks on anda teadmistepõhist sisendit haridus-, tööturu- ja rändepoliitika kujundamiseks ning teadlike karjäärivalikute tegemiseks. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.