OSKA on karjäärinõustajatele peamine tööturuinfo allikas

20. oktoober 2020

OSKA uuringud on lühikese ajaga loodud kaasavad ja laia kasutusega tuleviku oskuste ja tööturuinfo allikad, märgib Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus Cedefop Eesti oskuste juhtimise ülevaates. OSKA prognoosisüsteemi infomaterjalidega olid rahul pea kõik küsitletud karjääriteenuste spetsialistid.

Cedefopi ülevaatest selgub, et karjääriteenuste spetsialistidele pakub OSKA väga väärtuslikku teavet ning see on nende töös peamine tööturuinfo allikas – nendest 92% kasutab OSKA infomaterjale.

Riigiasutuste ja koolide esindajad rõhutasid vajadust OSKA metoodikat veelgi edasi arendada ning kasutada OSKA teavet laiemalt. Leiti, et OSKA info võiks jõuda veelgi paremini näiteks noorte, lapsevanemate, õpetajate ja töötajateni. OSKA uuringute koostamisse soovitati enam kaasata ka väikeettevõtete esindajaid. Metoodiliste täiendustena soovitati arvestada näiteks rände ja sektoritevaheliste tööjõuvoogudega ning integreerida globaalseid trende paremini OSKA prognoosisüsteemi.

Mitmete väljapakutud arengusuundadega on OSKA juba 2019-2020 tööd alustanud, näiteks on OSKA info noortele kättesaadav haridusportaalis edu.ee. Samuti alustati sel aastal OSKA metoodika täiendamisega ning uue registritel põhineva andmemudeli üles ehitamisega, kus on võimalik enamikke Cedefopi ülevaates välja toodud soovitusi arvesse võtta.

Cedefopi Eesti oskuste juhtimise ülevaate lühikokkuvõte eesti keeles

Cedefopi Eesti oskuste juhtimise ülevaade inglise keeles

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) uuringuprojekti “Oskuste prognoosimise ja vastavuse parandamine Eestis. OSKA potentsiaali realiseerimine riiklike eesmärkide täitmiseks” viidi läbi aastatel 2018-2019.

Haridus- ja Teadusministeerium tellis Cedefopilt ülevaate Eesti praegusest oskuste prognoosimisest, kus tehti ka ettepanekuid süsteemi täiustamiseks tulevikus.