OSKA uuringud

OSKA analüüsib Eesti tööturul vajaminevat tööjõu- ja oskuste vajadust, kasutades selleks ühtset metoodikat.

Kogu majandus on jagatud 24-ks OSKA valdkonnaks. Igal aastal analüüsitakse ja tehakse ettepanekuid tööturu vajaduste ja koolituspakkumise paremaks ühitamiseks viies-kuues valdkonnas. Nii saab viie aastaga ring peale kõikidele ametikohtadele kõigil elualadel Eesti ühiskonnas.

Analüüsitavate valdkondade järjestuse kinnitab OSKA koordinatsioonikogu kord aastas. Tehtud ettepanekute täitmisel hoiab pärast uuringu valmimist silma peal eksperdikogu.

OSKA raames koostatakse kord aastas ka ülevaade tööjõuvajaduse muutuste, tööturul toimuvate arengute ja neid mõjutavate trendide kohta lähima 10 aasta vaates.

OSKA uuringute info on leitav ka Haridusportaalis, kus saab muu hulgas vaadata ka tööturu tulevikuprognoose ja vajaminevaid oskusi ametialade kaupa.