Personali- ja administratiivtöö õppekohtade arv on viimastel aastatel vähenenud

5. november 2019

Eelmisel aastal avaldatud OSKA uuring tõi välja, et personali- ning dokumendi- ja teabehalduse spetsialiste koolitatakse üle tööturuvajaduse. Kuigi õppijate arv on viimastel aastatel vähenenud, on lõpetajaid siiski rohkem kui tulevikus töökohti.

Personalitöö õppuritel raskendab praktikakoha leidmist ka asjaolu, et viimastel aastatel on koolitatud väga suur hulk spetsialiste. OSKA personali- ja administratiivtöö uuringu ettepanekute ellu viimise arutelus osalenud eksperdid nägid vajadust mitmekesistada üliõpilaste praktikavõimalusi. Näiteks pakkus Eesti Personalijuhtimise Ühing (PARE) välja idee koostöös koolide ja ettevõtetega korraldatavatest nn HRhäkatonidest, kus üliõpilased saavad lahendada ettevõtete poolt esitatud konkreetseid personalitöö probleeme ja juhtumeid.

Sekretäri- ja kontoritöö õppijate arv on viimastel aastatel oluliselt vähenenud, kuid OSKA uuring nendel ametialadel tööjõupuudusele ei viidanud. Mitmeid administratiivtöö õppekavasid on uuendatud lähtuvalt kevadel kinnitatud uuest teabehalduse korraldaja kutsestandardist. Erialaühingud arutavad edasisi samme ka teabehalduse korraldaja kutse andmise korraldamiseks.

OSKA personali- ja administratiivtöö uuringus tehti ettepanekuid õppe vastavusse viimiseks tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadusega. Suur osa uuringu ettepanekutest on kas juba ellu viidud või plaanitakse ellu viia aasta (45%) või kahe aasta (27%) jooksul.

OSKA uuringus analüüsiti, milline on tööjõu- ja oskuste vajadus personali- ja administratiivtöös ning ärinõustamises aastaks 2025 ning kuidas peaks sellele vastamiseks muutma erialast õpet kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitust.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.