Personalitöö tulevikku mõjutavad eelkõige rahvastiku vananemine, töökultuuri muutus ning rahvusvahelistumine

2. oktoober 2017

Personalitöö eksperdid tõid valdkonna hõivet mõjutavate trendidena välja demograafilised muutused, töövormide mitmekesistumise koos töökultuuri ja väärtuste muutmisega ning rahvusvahelistumise.  Administratiivtöö eksperdid hindasid valdkonna hõivet enim mõjutavateks suundadeks tehnoloogia arengu, demograafilised muutused ning ressursside efektiivsema kasutamise.

Vajalike oskustega tööjõu leidmiseks ja hoidmiseks rakendatakse üha enam uusi, sh tehnoloogilisi lahendusi. Uute tarkvaralahenduste kasutuselevõtt ja lihtsamate, tehniliste tööde automatiseerimine toob kaasa näiteks personaliarvestajate ja administreerijate ning tehniliste sekretäride töökohtade vähenemise. Suurenemas nähakse tugiteenuste organisatsiooni sisseostmist.

Nii personali- kui administratiivtöös peetakse tulevikuoskustena oluliseks muutustega kohanemist ja proaktiivsust, avatud suhtumist õppimisse ja uutesse tehnoloogiatesse, digipädevust, analüütilist lähenemist tööle ja „suure pildi“ nägemise oskust, samuti head koostöö- ja suhtlemisoskust. Karjääriteenuste puhul nenditi vajakajäämisi karjäärinõustajate teadmistes ettevõtete ja organisatsioonide toimimisest ning töö- ja palgaturust.

Ekspertide arutelud on sisendiks OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust prognoosivale uuringule. Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise valdkonna uuring valmib Kutsekojas 2018. aasta esimeses pooles.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.