Põllumajanduse ja toiduainetööstuse eksperdid: oskustöötajad vajavad pidevat erialaste oskuste täiendamist

12. juuni 2017

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse ekspertide aruteludest selgus, et kuigi valdkonnas täienduskoolitust pakutakse, ei ole asendustöötajate puuduse tõttu peamiselt just oskustöötajatel võimalik oma erialaseid oskusi täiendada. 

Põllumajanduses ja toiduainetööstuses töötamine vajab igapäevast kohalolu. Töötaja koolituse ajal tuleb ta asendada, kuid asendustöötajaid valdkonnas ei ole. Võimalusena, mis aitaks olukorda lahendada, nähakse toiduainetööstuses näiteks renditööjõudu.

Eksperdid väärtustavad erialast haridust pakkuvate koolide ning ettevõtete tihedaid koostöösuhteid. Oluliseks peetakse ka põllumajanduse ja toiduainetööstuse erialade õpetajatele võimaluste pakkumist ettevõtetes stažeerimiseks ning välismaal kogemuste omandamiseks.

Arenguruumi nähakse praktikute ja välislektorite kaasamises õpetamisse. Tõhus praktikakorraldus on parim võimalus siduda omavahel õpi- ja karjääritee. Seda saab teha näiteks ettevõtete poolt lõputööde teemade välja pakkumisega, ettevõttepraktika korraldamisega õpingute jooksul, külaskäikude korraldamisega ettevõtetesse ning ettevõtjate osalemisega  õppekavade väljatöötamisel.

Ekspertide arutelud on sisendiks OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust prognoosivale uuringule. Prognoosis kajastatakse nii toiduainetööstuse kui põllumajanduse juhtide-spetsialistide ja oskustöötajate vajadust.

Uuringus vaadeldakse erinevaid põllumajanduse tegevusalasid – taime- ja loomakasvatust, vesiviljelust, kalandust, veterinaariat ja mesindust. Samuti tootmise ja tehnikaga seotud ameteid nii põllumajanduses kui toiduainetööstuses. Toiduainetööstuses analüüsitakse tootmis-, tootearendus- ja kvaliteedijuhtide, tehnoloogide, meister/tööjuhtide, mikrobioloog/laborantide, inseneride, hooldustehnikute ja mehhatroonikute, tööstusmasinate mehhaanikute ja lukkseppade, toiduainetööstuse seadistajate, operaatorite ja töötlejate ning pagarite, kondiitrite ja maiustusevalmistajate hõive tulevikku.

Uuring valmib Kutsekojas 2017. aasta teises pooles.