Startis OSKA avaliku halduse uuring

31. jaanuar 2020

Eksperdid alustasid avaliku halduse tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. OSKA uuringus käsitletakse tegevusi täidesaatva ja seadusandliku võimu tasandil, finantshaldust jm kõigil valitsustasanditel ning järelevalvet sotsiaal- ja majanduselu valdkonnas. Samuti välissuhteid ja kohustuslikku sotsiaalkindlustust, ametiühinguid, ettevõtjate ja tööandjate ning kutseorganisatsioonide tegevust.

Uuringus prognoositakse tööjõu ja oskuste vajadust järgmisel kümnendil, kirjeldatakse karjääri- ja õpiteed ning tehakse ettepanekuid koolituspakkumise kavandamiseks. Kõige olulisemate tuleviku mõjuritena nähakse tehnoloogia arengut, sotsiaaldemograafiat, üleilmastumist, keskkonda ja kliimat, aga ka laiemalt ühiskonnas valitsevate väärtushinnangute ning töövormide muutust.

OSKA uuring hõlmab avalikust haldusest ligi 27 000 töötajat, mis moodustab 4% kõigist hõivatutest. Suurima osakaalu moodustavad eri sisuvaldkondade spetsialistid.

Eksperdikogusse kuuluvad avaliku halduse valdkonna eksperdid Eesti Töötukassast, Eesti Haigekassast, Välisministeeriumist, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest, Statistikaametist, Maaelu Edendamise Sihtasutusest, Riigikantseleist, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Kaitseministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Eesti Linnade ja Valdade Liidust, Vabaühenduste Liidust, Haridus- ja teadusministeeriumist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Raplamaa Omavalitsuste Liidust, Harku Vallast, Ametiühingute Keskliidust ja Maanteeametist.

Uuringu tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb valdkonda mõjutavatel trendidel, majanduslikul seisundil, tööjõu- ja oskuste vajadusel ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2020. aasta teises pooles.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.