Startis OSKA finantsvaldkonna uuring

25. veebruar 2020

Eksperdid alustasid finantsvaldkonna tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. OSKA tuleviku-uuringus käsitletakse valdkonnale olulisi põhikutsealasid, näiteks klienditeenindajad ja -nõustajad, kindlustusvahendajad, laenuhaldurid, investeerimisnõustajad, riskijuhid, tooteomanikud jt, prognoositakse tööjõu ja oskuste vajadust järgmise viie aasta vaates, kirjeldatakse karjääri- ja õpiteed ja tehakse vajadusel ettepanekuid koolituspakkumise muutmiseks.

Esialgse prognoosi kohaselt on oodata mõningasi muutusi valdkonna hõives, kõige enam on muutumas töö sisu. Klientide teenindamisel muutub järjest olulisemaks nõustamisega seotud teenuste osutamine elektroonilistes kanalites. Olulisteks märksõnadeks on pangandusväline finantsvahendus (fintech’id), rahvusvahelistumine, sh välistööjõu kasutamine, ja tarbija ootus kasutusmugavate toodete ja teenuste järele. Valdkonna olulisemate tulevikumõjuritena nähakse tehnoloogia arengut, digitaliseerumist ja finantsvaldkonna õigusruumiga seotud nõuete karmistumist.

Finantsvaldkonnas töötab üle 12 000 töötaja ehk 2% Eesti hõivatutest. Suurima osakaalu moodustavad klienditeenindamise ja -nõustamisega seotud ametialad, kasvutrendis on IT- ja äriarendusega seotud ametid.

Eksperdikogusse kuuluvad finantsvaldkonna eksperdid pankadest ja kindlustusettevõtetest, Eesti Kindlustusseltside Liit, Eesti Kindlustusmaaklerite Liit, Eesti Pank, Rahandusministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium. Kaasatud on ka haridusasutused.

Uuringu tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb valdkonda mõjutavatel trendidel, majanduslikul seisundil, tööjõu- ja oskuste vajadusel ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2020. aasta teises pooles.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.