Startis OSKA julgeoleku ja õiguse uuring

20. märts 2019

Kutsekoda alustas intervjuudega julgeoleku ja õiguse tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste välja selgitamiseks. Uuringus käsitletakse sisejulgeolekut, turvatööd, riigi- ja õiguskaitset ning juriidilisi toiminguid.

Julgeoleku ja õiguse valdkonnas töötab umbes 30 000 töötajat ehk 5% Eesti hõivatutest. Suurima osakaalu moodustavad ühiskonna teenindamisega seotud tegevusaladel, näiteks õiguskaitse ja kohtute, politsei, tuletõrje- ja päästeteenistuse töötajad.

Uuringu tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb valdkonda mõjutavatel trendidel, majanduslikul seisundil, tööjõu- ja oskuste vajadusel ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2019. aasta lõpus.

Julgeoleku ja õiguse uuringu eksperdikogu moodustatakse suuremate tööandjate esindajatest nii riigi- kui erasektorist. Valdkonna eksperdikogusse kuuluvad samuti õppeasutuste, erialaliitude, Haridus- ja Teadministeeriumi ning Innove esindajad.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.