OSKA ülevaade digi- ja rohepöördeks vajalikest oskustest

Avaldatud: 14.10.2021

Koostaja(d): Terje Kaelep, Anneli Leemet, Urve Mets

Sildid: digipööre, oskused, rohepööre, valdkonnauuringud

Ülevaate eesmärk on anda sisendit eri osapooltele, et kavandada asjakohaseid tegevusi ning kiirendada tehnoloogial ja keskkonnateadlikkusel põhinevate lahenduste oskuslikku rakendamist ja uute võimaluste kasutuselevõttu.

See kõik aitab tõsta inimeste konkurentsivõimet tööturul.

Eesti jätkusuutliku arengu taastamiseks ja konkurentsivõime säilitamiseks on oluline arendada töötajate nii üldisi kui ka valdkonnaspetsiifilisi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaseid oskusi. Vajalike teadmiste ja oskustega töötajad suurendavad IKT-l põhinevate tehniliste lahenduste oskuslikku rakendamist oma erialal, nad edendavad valdkonna arengut ja efektiivistumist ning ühtlasi paraneb inimeste konkurentsivõime.

Keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku majandamise teadmiste ja oskuste vajadus kõigis majandusvaldkondades on kiirel tõusuteel. Kasvamas on vajadus keskkonnateadmiste (sh keskkonna- ja kvaliteedijuhtimise) ning ressursside efektiivsema kasutamise oskuste järele.

EL-i keskkonnakokkulepped ning säästva arengu eesmärkide elluviimine avaldavad juba lähiaastatel kõigile majandussektoritele järjest tugevamat mõju. Nii tuleb tehnoloogiaoskused kombineerida looduslikest protsessidest arusaamise oskusega ning valdkonnaspetsiifilistest roheoskustest kujunevad üha loomulikumalt erialaste oskuste kohustuslik osa.

Analüüsi tulemused on suunatud eelkõige:

  • avaliku sektori koolitusressursside kavandamise üle otsustajatele,
  • tööturu- ja hariduspoliitika kujundajatele ja rakendajatele eri tasanditel (Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Eesti Töötukassa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium jne),
  • haridusasutustele,
  • eriala- ja haruliitudele ning
  • haridusvalikuid tegevatele noortele ja täiskasvanutele.

Dokument tugineb OSKA valdkondlike tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringute ning COVID-19 eriuuringu käigus kogutud IKT- ja roheoskuste vajadusele, mida on ülevaate tarbeks ajakohastatud ning valdkonna ekspertidega kooskõlastatud.

Ülevaade valmis 2021. aasta veebruarist kuni juunini.

Uuringust meedias

Terviktekst

Lae alla

Olulisemad tulemused

Lae alla

Esitlus "Digi- ja rohepöördeks vajalikud oskused OSKA uuringutes"

Lae alla