OSKA ülevaade valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest

Avaldatud: 17.06.2020

Koostaja(d): Urve Mets

Sildid: digioskused, digivõimekus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, infotehnoloogia, tehnoloogia

Ülevaate eesmärk on anda sisendit eri osapooltele asjakohaste tegevuste planeerimisel, et kiirendada tehnoloogial põhinevate lahenduste oskuslikku rakendamist, uute võimaluste operatiivset kasutuselevõttu ning tõsta inimeste konkurentsivõimet tööturul.

Ülevaade avaldati 2020. a juunis.

Dokument tugineb OSKA varasemate valdkondlike uuringute käigus kogutud IKT-oskuste vajadusel, mida on ülevaate tarbeks ajakohastatud ning vajadusel kooskõlastatud valdkonna ekspertidega. Lisaks ekspertide hinnangutele kasutati andmeallikatena ajakohastatud arengukavasid, üleilmsete tulevikutrendide käsitlusi ja muid asjakohaseid allikaid.

Ülevaade lähtub küsimusest, milliseid erialaspetsiifilisi IKT-oskusi on eri valdkondades vaja arendada, et paremini vastata Eesti tööturu tööjõu- ja oskuste vajadusele kahes erinevas ajalises raamis:

  • lühiajalisem vaade (u üks aasta, tuleneb COVID-19 tingitud vahetutest mõjudest);
  • pikemaajalisem vaade (u viis aastat).

Kui ekspertide hinnangul ei olnud võimalik või vajalik ajalist sihti eristada, siis on IKT-oskuste vajadus kirjeldatud viie aasta vaates.

Arendamist vajavad ja kasvava olulisusega erialased ja baasdigioskused on kirjeldatud iga valdkonna kutsealarühma või alavaldkonna osas.

OSKA ülevaade valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest

Lae alla