Valitsuskabinetis arutati, milliseid oskusi tööturul tulevikus vajatakse

27. aprill 2017

Minister Mailis Reps tutvustas täna valitsuskabinetile OSKA tulemusi, mis annavad haridusasutustele ja tööandjatele infot, milliseid oskusi tööturul tulevikus vajatakse ning mida selleks praeguses haridussüsteemis tuleb muuta.

Mailis Reps rõhutas, et OSKA analüüside tulemustega arvestamine on äärmiselt oluline, sest õppekohtade ning -valdkondade planeerimisel tehtud vead maksavad hiljem kinni õppurid ja maksumaksjad. „Nii kutseõppeasutuste koolitustellimuse koostamisel, täiskasvanute täienduskoolituse tellimisel, kõrgkoolidega halduslepingute sõlmimisel kui ka karjäärinõustamise kavandamisel tuleb arvestada, kui palju ja milliste oskustega inimesed tulevikus tööd leiavad. Sama oluline on pidada silmas, et me hariks inimesi tuleviku ja mitte vaid oleviku jaoks. Teadmistemahukamate ja ka kõrgemapalgaliste tööde tegemiseks ja kiirestiarenevate valdkondade Eestisse toomiseks ning siin hoidmiseks vajame kõrge kvalifikatsiooniga inimesi, kes on võimelised ka pidevalt juurde õppima,“ märkis minister Reps.

Käesolevast aastast on kõrgkoolidega sõlmitavatesse halduslepingutesse viidud punkt, mille kohaselt kasutab kõrgkool õppekava arendamisel ja õppe läbiviimisel OSKA valdkondlike raportite tulemusi ja soovitusi, et õppekavade avamisel ja sulgemisel peetaks silmas ka seda, millise kõrgharidusega inimesi me lähikümnenditel vajame.

Kutsehariduses võetakse OSKA soovitusi arvesse riiklike koolituskohtade tellimisel. Samuti arvestavad nii kutseõppeasutused kui ka edaspidi kõrgkoolid soovitusi täienduskoolituse õppekavade väljatöötamisel ning koolituste pakkumisel.

Ka teised ministeerimid võtavad OSKA valdkondlike raportite tulemusi oma arendusprogrammide ja tegevuskavade koostamisel arvesse.

OSKA esimesed uuringud valmisid 2016. aasta aprillis, tänaseks on koostatud valdkondlikud raportid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, metsanduse ja puidutööstuse, arvestusala, sotsiaaltöö, metalli- ja masinatööstuse valdkonnas. Samuti on ilmunud ülevaade tulevikutrendidest „Töö ja oskused 2025“ ja ülevaade Eesti tööturu tervikolukorrast „Eesti tööturg täna ja homme“.

2017. aastal valmivad tervishoiu, energeetika ja kaevandamise ning keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalide tööstuse valdkondade uuringud. Viie aasta jooksul koostatakse kogu riigi majandustegevuse ulatuses tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid.

Tööjõu- ja oskuste vajaduse seire- ning prognoosisüsteemi OSKA eesmärk on tööturu muutuste, ühiskondlike vajaduste ning haridussüsteemi võimalikult suur kooskõla.

Allikas: HTM