Kaheksa aasta pärast 43 000 tööealist vähem kui praegu

13. detsember 2017

Aastaks 2025 jääb Eestis tööealisi 43 000 võrra vähemaks, selgus Kutsekoja OSKA ja majandusministeeriumi tööturu-uuringust.

Töötajate arv jääb samaks vaid siis, kui nii töö- kui ka pensioniealiste hõive kasvab. Selleks, et töötajaid jätkuks, tuleb kõigil töötada kauem ning mitteaktiivsete osakaal tööealistest peab veelgi vähenema, väidavad uuringu autorid.

Kõrgharidusega spetsialistide ja kutseharidusega oskustöötajate osakaal suureneb: 46 protsendil tulevikutöötajatest peaks olema kõrg- ning igal kolmandal kutseharidus. Oodata on põhi- ning keskharidusega töötajate vajaduse langust.
Aastast 2025 prognoositakse mitmele tegevusalale töökohtade kaotust, arvuliselt suurim kaotaja on haridus, protsendina aga avalik haldus ja riigikaitse.
Majandusministeeriumi ja OSKA prognoos eeldab, et viimaste aastate muutused jätkuvad. Hõive edasist vähenemist on oodata põllumajanduses ja jaekaubanduses.
Väiksem avalik sektor

Erinevalt minevikuarengutest eeldatakse töökohtade arvu vähenemist avalikus sektoris, sh seoses õpilaste arvu vähenemisega ka hariduses.

Kiireima kasvuga tegevusala on programmeerimine ning jätkuvat hõive suurenemist oodatakse ka kutse-, teadus- ja tehnikategevuses. Seoses elanikkonna vananemisega eeldatakse suuremat panustamist tervishoidu ning sotsiaalteenustesse.

Kesk- ja kõrgtehnoloogilise tootmise ning teadmismahukate harude osakaal majanduses veidi suureneb (1,4 protsenti).

VÕRDLUS

Programmeerijaid on kõvasti juurde vaja

enim kasvava/kahaneva prognoositud hõivega tegevusalad 2014/16–2025, %

https://www.aripaev.ee/uudised/2017/12/12/kaheksa-aasta-parast-43-000-tooealist-vahem