Avaliku halduse töötajatelt oodatakse senisest enam roteerumist

31. mai 2023

Avaliku halduse valdkonna töötajate liikumine asutuste ja haldusalade vahel pole vaatamata välja töötatud rotatsioonipõhimõtetele ja teadlikkuse tõstmisele  seni hoogu sisse saanud, ent selle käima lükkamine on endiselt päevakorral, selgus OSKA avaliku halduse seireseminaril.

Avaliku halduse valdkonnas töötavate juhtide ja spetsialistide roteerumine asutuste ja haldusalade vahel võimaldab teha paremat koostööd ning  ühtlustada halduspraktikat.

„Keskvalitsuse tasandil on poliitikakujundajatel tarvis olla kursis kohalike omavalitsuste olude, probleemide ja praktikatega ning vastupidi,“ sõnas OSKA uuringujuht Katrin Pihl. Ta selgitas, et OSKA uuringu raames läbi viidud intervjuudes toodi esile ebakõlasid, mis tekivad, kui korraldused jõuavad omavalitsusteni n-ö kaugelt ja kõrgelt ning tunduvad eluvõõrad.

OSKA 2020. a avaldatud avaliku halduse valdkonna uuringus tehti ettepanek, et rahandusministeerium analüüsiks seniseid roteerumispraktikaid ning looks selle alusel võimalusi liikuda eri majandussektorite ja riigi tasandite vahel.

Uuringu tänavusel seireseminaril selgus, et kuigi Rahandusministeerium töötas 2022. aastal välja rotatsiooni hea tava ja avaliku teenistuse seadusega on varasemalt sätestatud rotatsiooni tingimused, ei ole töötajate liikumine oodatud hoogu sisse saanud. Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja Ülle Haraku sõnul on erandiks roteerumine väga kitsastes valdkondades, näiteks juristide puhul, kus see toimib päris hästi. Teistes valdkondades ollakse roteerumiste suhtes tema hinnangul ettevaatlikud, peljates muuhulgas heast töötajast ilma jäämist.

„Peame roteerumist oluliseks ja tahame, et see paremini käivituks,“ kinnitas Harak.

Rotatsiooni all peetakse silmas töötaja tähtajalist üleviimist organisatsiooni sees või teise organisatsiooni teisele töö-/ametikohale, et arendada organisatsiooni ja teenistuja teadmisi ning oskusi.

Laiemas vaates võib rotatsioon olla kasulik nii teenistujale kui tööandjale, andes võimaluse muuta teenistuja teadmised ja oskused kasulikuks kogemuseks, tõhustada avaliku sektori sees horisontaalset koostööd ning luua ühtsemat lähenemist poliitika kujundamisel ja elluviimisel, selgitatakse rotatsiooni hea tava dokumendis. Teenistujale annab rotatsioon võimaluse mitmekesistada oma karjääri, rikastada kogemusi ja laiendada oma suhtevõrgustikku.

Õppimisvõimalused on laienenud

OSKA uuringu seireseminaril kerkis olulise teemana esile ka avaliku halduse õppe teema. Arutelu käigus tõdeti, et avaliku halduse ametikohtadel töötades on vaja kombineerida teadmisi riigi tegevuse korraldamisest erinevate elualade ja valdkondade tundmisega – näiteks teadmistega sotsiaaltööst, keskkonnast, ehitusest jmt. Üksnes avaliku halduse haridust eeldavaid töökohti on vähe.

Teisalt on vaja tõsta ka muu erialase haridusega juhtide ja spetsialistide teadmisi avalikust haldusest, et nad mõistaksid ühiskonna toimimist, riigihaldust, selle protsesse ning funktsioone.

OSKA 2020. a avaldatud uuringus leiti, et  avaliku halduse õpet võiks pakkuda senisest enam moodulitena. See võimaldaks nii valdkonnas juba töötavatel inimestel kui ka teiste erialade üliõpilastel lihtsamini vajalikke lisapädevusi omandada.

Tänavusel seireseminaril selgus, et ülikoolid on pärast OSKA uuringu avalikustamist astunud samme, et avaliku halduse ja muude erialade aineid enam siduda. Muuhulgas on nii Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis kui Tallinna Tehnikaülikoolis olemas esimesed mikrokraadiprogrammid, mis on hästi vastu võetud, ning kavas on neid juurde luua. Seireseminaril pakuti välja, et mikrokraade võiks rakendada ka alternatiivina kesksetele koolitustele.

Tutvu OSKA avaliku halduse valdkonna uuringu ja seire tulemustega siin.