Erialase haridusega IKT-spetsialistidest on puudus õpingute katkestamise tõttu

14. märts 2018

OSKA tööjõuvajaduse tuleviku-uuringu järgi on aastaks 2020 vaja 37 000 IKT-spetsialisti. Koolituskohti on piisavalt, kuid õpingud katkestab pea veerand õppuritest.

OSKA IKT uuringujuhi Urve Metsa sõnul on õpingute katkestamise põhjuseid mitmeid – näiteks vale erialavalik, majanduslikud võimalused, töötamine ja õppimine samal ajal ei ole hästi ühildatavad. „Karjäärinõustamist pakutakse, samuti stipendiume, kuid praegune süsteem ei ole piisav. Nii ettevõtetel kui koolidel tuleks pakkuda paindlikumaid õppe- ja töövõimalusi, et toetada juba töötavate õppijate kooli lõpetamist“, selgitas Mets.

Piisava hulga erialase väljaõppega töötajate tagamiseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ellu kutsunud ümberõppe programmi „Vali IT!“ teiste elualade inimestele. Kutse- ja kõrgkoolid on muutnud õpet OSKA uuringu ettepanekute järgi praktilisemaks, Haridus- ja Teadusministeerium pakub kõigile põhikooli lõpetajatele tööturu perspektiive arvestavat karjäärinõustamist, ka on tõusnud IKT-alaste huviringide arv.

OSKA uuringu järgi vajab Eesti majandus igal elualal spetsialiste, kes oskavad tellida ja kasutada uusi IKT-lahendusi. Selleks, et töötajate oskusi arendada, on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tellinud digioskuste täiendamise koolitusprogrammi tööstuses töötajatele. Kutsekoda on alustanud kutsestandardite täiendamist IKT-kompetentsidega. Kutse- ja kõrgkoolidel tuleb täiendada õppekavasid, et õppijad saaksid koolist erialased kaasaegsed IKT-oskused.

OSKA IKT uuringus tehti ettepanekuid selleks, et viia tuleviku tööjõu ja oskuste vajadus vastavusse hariduses pakutavaga. Ettepanekute seirest selgus, et rõhuv enamus on kas ellu viimisel või plaanitakse ellu viia. Vaid 2% ettepanekutest olid sellised, mida ellu viia ei plaanita.

Uuringu koostamises osalenud IKT eksperdikogu sai ülevaate ettepanekute ellu viimisest. Ekspertide arutelu põhjal koostatakse täiendavad ettepanekud peamiste kitsaskohtade lahendamiseks.

OSKA uuringus analüüsiti, milline on IKT tööjõu- ja oskuste vajadus aastaks 2020 ning kuidas peaks sellele vastamiseks muutma erialast õpet kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitust.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.