OSKA tervishoiu-uuring võtab fookusesse peremeditsiini

31. august 2023

OSKA tervishoiuvaldkonna uuring keskendub tööjõu- ja oskuste vajadusele peremeditsiinis, et anda osapooltele edasiste otsuste tegemiseks ühtne alus.

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA võtab uues tervishoiuvaldkonna uuringus fookusesse peremeditsiini, kus tööjõupuudus on terav. Juba praegu on 27% töötavatest perearstidest vanuses üle 65 aasta. Kümne aasta pärast on pensionieas 60% tänastest perearstidest.

Olukorra muudab veelgi keerulisemaks tõsiasi, et senise praktika põhjal ei suudeta täita kõiki peremeditsiini residentuurikohti, mitte kõik õppe alustanud ei lõpeta õpinguid ning lõpetanutest vaid osa on nõus endale nimistu võtma. Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmed näitavad, et aastatel 2017−2022 on perearstide arv kasvanud 23 inimese võrra.

Õdedest on suur puudus kogu tervishoiuvaldkonnas, sh peremeditsiinis. Kui OSKA eelmises, 2017. aastal avaldatud uuringus oodati õdede arvu 23%-list kasvu aastaks 2025, siis TAI andmed näitavad, et tegelikult on õdede hulk aastatel 2017−2022 suurenenud üksnes 9%.

OSKA uuringujuht Urve Mets tõdes, et perearstide ja pereõdede vajadust ei ole võimalik katta üksnes õppijate arvu kasvatades. Tarvis on ka uuenduslikke töökorralduslikke mudeleid, tehnoloogiliste võimaluste ulatuslikumat kasutamist, paindlikumaid õppimisvõimalusi residentuuris ning ametaialade pädevuspiiride jätkuvat korrigeerimist.

OSKA uuringu eesmärk on valideerida eri osapooltega võimalikke lahendusi, arvestades seejuures tööjõutemaatikaga majanduse vaates tervikuna.  Uuring hõlmab nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset analüüsi.

OSKA ettepanekutega arvestab Haridus- ja Teadusministeerium kutse- ja kõrghariduse koolituskohtade kavandamisel ja koolidega rahatuslepingute sõlmimisel. OSKA tulemusi kasutatakse ka töötukassa koolituste ja meetmete kavandamisel.

Tervishoiuvaldkonna uuring avaldatakse 2024. aasta esimeses pooles.

Tuleviku oskuste ja tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA uuringute koostamist korraldab SA Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Loe lisaks:

OSKA metoodika